Условия и положения

На этой странице вы сможете ознакомится с основными правилами и положениями действующими в рамках Торговой площадки «ANTIQON»

Cоглашение «Онлайн оценка Antiqon»

Līgums par pakalpojuma "Tiešsaistes novērtēšana" izmantošanu

2020.gada 1.janvāra redakcijā

Šis līgums, turpmāk – Līgums, regulē attiecības starp SIA Antiqon, turpmāk - Uzņēmums, un Jums, turpmāk - Lietotājs, par tiešsaistes novērtēšanas pakalpojuma, turpmāk – Pakalpojums, izmantošanu ar šādiem nosacījumiem:

1. Termini un definīcijas:

Lietotājs - fiziska persona ar nepieciešamo rīcībspēju, lai saņemtu Pakalpojumu un realizētu iespējas, ko paredz Pakalpojums.

Tiešsaistes novērtēšana / Pakalpojums - tiešsaistes mākslas un senlietu, kuru novērtēšanas pieprasījumu interneta vietnē www.antiqon.com izvietojis Lietotājs, novērtēšanas pakalpojums.

2. Pakalpojuma lietošanas noteikumi. Līguma piemērošana

2.1. Līgumu ir izstrādājis Uzņēmums, un tas nosaka Pakalpojuma izmantošanas nosacījumus, kā arī Lietotāju un Uzņēmuma tiesības un pienākumus.

2.2. Gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt Līgumam vai tā atjauninājumiem, Lietotājs atsakās no Pakalpojuma izmantošanas.

3. Līguma priekšmets

3.1. Saskaņā ar šo Līgumu Uzņēmums sniedz un Lietotājs saņem mākslas un senlietu attālinātas novērtēšanas pakalpojumu, izmantojot vietni www.antiqon.com 

3.2. Pakalpojuma izmantošanas rezultāts ir informācija, ko Uzņēmums nosūtījis uz Lietotāja e-pasta adresi ar provizorisku novērtējumu par mākslas vai antikvariāta priekšmeta vērtību, kas noteikta, pamatojoties uz aktuālajiem reitingiem, līdzīgu priekšmetu privātu un izsoļu pārdošanas rezultātiem visā pasaulē.

3.3. Pakalpojumu Uzņēmums sniedz bez maksas.

4. Lietotāja tiesības un pienākumi

4.1. Izmantojot Pakalpojumu, Lietotājam ir pienākums pēc iespējas pilnīgāk jāaizpilda piedāvāto veidlapu, kas ievietota Uzņēmuma vietnē, proti:

  • Jāizvēlas vērtējamā priekšmeta kategoriju;
  • Jānorāda precīzi izmēri;
  • Jānorāda materiāls, no kura priekšmets ir izgatavots;
  • Jāsastāda pieteikuma teksts vienā no pieejamajām valodām: latviešu, krievu vai angļu valodā, izņemot starptautiskas un plaši pazīstamas preču zīmes, norādot pēc iespējas pilnīgāku informāciju par priekšmeta izcelsmes vēsturi vai jebkuru citu papildu informāciju, kas var palīdzēt noteikt konkrētā priekšmeta radīšanas periodu;

Pievienojiet pieteikumam labas kvalitātes fotoattēlus (no 1 līdz 5 attēliem, viena attēla izmērs līdz 5 MB) PNG / JPG / JPEG / BMP formātā, ieskaitot novērtējamā priekšmeta zīmogu, parakstus uz tā, priekšmeta defektu vai tā otras puses fotoattēlus.

4.2. Lietotājam ir aizliegts:

  • izplatīt, publicēt vai kopēt novērtējamā priekšmeta novērtējuma rezultātus bez Uzņēmuma rakstiskas atļaujas;
  • Izmantot novērtējuma rezultātus juridiska rakstura mērķiem, ieskaitot apdrošināšanas vai mantojuma jautājumos.

5. Uzņēmuma tiesības un pienākum

5.1. Uzņēmums apņemas pieprasījumu izskatīt 72 (septiņdesmit divu) stundu laikā un uz Lietotāja norādīto e-pasta adresi nosūtīt informāciju Lietotājam par priekšmeta novērtēšanas rezultātiem, izņemot Līguma 6.1.punktā norādītajos gadījumos. 

5.2. Ja tiek saņemta jauna informācija par novērtējamā priekšmeta autentiskumu, izcelsmi, stāvokli vai citām detaļām, Uzņēmumam ir tiesības attiecīgā priekšmeta novērtējumu precizēt jebkurā laikā.

6. Uzņēmuma atbildības ierobežojum

6.1. Uzņēmums neuzņemas atbildību par jautājumiem, kas ir ārpus Uzņēmuma speciālistu kompetences.

6.2. Tiešsaistes novērtējuma rezultāti ir provizoriski un nav galīgi, jo novērtējuma pareizība pilnībā balstās uz Lietotāja sniegto informāciju.

6.3. Uzņēmums neuzņemas atbildību par kļūdām vai neprecizitātēm tiešsaistē sniegtajam novērtējumam.

6.4. Informācija ar tiešsaistes novērtējuma rezultātiem, ko sniedz Uzņēmums, nav uzskatāma par garantiju un neuzliek Uzņēmumam par pienākumu pieņemt priekšmetu pārdošanai vai izpirkt par novērtējumā norādīto cenu.

6.5. Uzņēmums nenes atbildību un neatlīdzina tiešu vai netiešu kaitējumu, kas Lietotājam vai trešajām personām radīts Pakalpojuma lietošanas dēļ vai Pakalpojuma sniegšanas neiespējamības dēļ.

6.6. Uzņēmums un tā pārstāvji nekādā gadījumā nenes atbildību Lietotāju un / vai trešo personu priekšā par jebkādu netiešu, nejaušu, neapzinātu kaitējumu, ieskaitot zaudēto peļņu vai pazaudētus datus, goda, cieņas vai biznesa reputācijas aizskārumu, kas radīts saistībā ar Pakalpojuma izmantošanu.

7. Līguma termiņš. Līguma grozīšana un izbeigšana

7.1. Šis Līgums attiecībā uz Lietotāju stājas spēkā ar Pakalpojuma izmantošanas sākuma brīdi un ir spēkā uz nenoteiktu laiku.

7.2. Uzņēmums var mainīt šo Līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma. Jebkuras izmaiņas Līgumā, kuras vienpusēji veicis Uzņēmums, stājas spēkā nākamajā dienā pēc dienas, kad izmaiņas tiek publicētas interneta vietnē. Lietotājs apņemas patstāvīgi pārbaudīt Līguma izmaiņas. Lietotāja nespēja iepazīties ar Līgumu un/vai grozīto Līguma versiju nevar būt par pamatu saistību nepildīšanai un ierobežojumu neievērošanas no Lietotāja puses.

7.3. Šis Līgums tiek uzskatīts par grozītu, ja Uzņēmumas veicis izmaiņas tā noteikumos, un Lietotājs turpinājis izmantot Pakalpojumus.

8. Citi noteikumi

8.1. Šo Līgumu regulē un skaidro saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Jautājumi, kas nav reglamentēti Līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.2. Ja starp pusēm rodas strīdi vai domstarpības, kas saistītas ar šī Līguma izpildi, Lietotājs un Uzņēmums pieliks visas pūles, lai tos atrisinātu sarunu ceļā. Gadījumā, ja domstarpības netiek atrisinātas sarunu ceļā, tās tiek risinātas Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pēc Uzņēmuma atrašanās vietas, ja vien piemērojamajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

8.3. Šis Līgums ir sastādīts latviešu valodā, un tas var tikt iesniegts Lietotājam izskatīšanai citā valodā. Ja rodas neatbilstība starp Līguma tekstu latviešu valodā un versiju citā valodā, piemēro šī Līguma latviešu valodas versijas noteikumus.

8.4. Ja kāda iemesla dēļ viens vai vairāki šī Līguma noteikumi tiek atzīti par nederīgiem vai spēkā neesošiem, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību vai piemērojamību.

8.5. Fizisko un juridisko personu sūdzības, piedāvājumi un pretenzijas Uzņēmumam saistībā ar šī Līguma izpildi un Pakalpojumu, trešo personu tiesību un interešu pārkāpumiem, lietojot Pakalpojumu, kā arī ar pieprasījumiem, ko paredz Latvijas Republikas normatīvie akti var nosūtīt Pakalpojuma atbalsta dienestam pa e-pastu. [email protected]

Подпишись на наши новости
Никогда не пропускай новые аукционы
Подписаться

Услуги

Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее