Условия и положения

На этой странице вы сможете ознакомится с основными правилами и положениями действующими в рамках Торговой площадки «ANTIQON»

Комисионный договор

KOMISIJAS LĪGUMS Nr. ____

2020.gada 1.janvāra redakcijā

_______________________(Vārds, Uzvārds), p.k.:______________ , adrese: _____________________________, tālruņa Nr. ______________ turpmāk, tekstā – Komitents, no vienas puses, un

SIA "Antiqon", reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar reģistrācijas Nr.40103941382, juridiskā adrese: Brīvības 52-1B, Rīga, LV-1010, Latvijas Republika, turpmāk tekstā – Komisionārs, kuras vārdā un interesēs darbojas tās valdes locekle ____________________, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi 

turpmāk tekstā abi kopā – Puses un katrs atsevišķi – Puse, bez viltus, maldības un spaidiem, apzinoties savas rīcības nozīmi un juridiskās sekas, noslēdz sekojoša satura komisijas līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

1. Komisionārs pieņem no Komitenta, bet Komitents nodod Komisionāram kustamo īpašumu - Preces pieņemšanas nodošanas aktā (Līguma pielikums, turpmāk tekstā saukts – Akts), noteikto(s) antikvariāta priekšmetu(s), turpmāk tekstā – Prece(s).

2. Komisionārs apņemas Līgumā noteiktā termiņā Komitenta uzdevumā un uz viņa rēķina par atlīdzību pārdot (realizēt) Preci par cenu, kas nav zemāka par Līgumā noteikto (tiek fiksēta Aktā pie Līguma parakstīšanas), turpmāk tekstā – Preces cena.

3. Komitents apņemas samaksāt Komisionāram Līgumā noteikto atlīdzību (turpmāk tekstā - Provīzija) par Līguma 2.punktā noteiktā uzdevuma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem.

4. Preces īpašuma tiesības līdz to pārdošanai trešajām personām saskaņā ar Līguma noteikumiem pieder Komitentam. Parakstot Līgumu, Komitents apliecina un garantē, ka Prece ir viņa personīgais īpašums, kas nav trešajām personām atsavināta vai ieķīlāta, neatrodas zem aizlieguma un nav izņemta no brīva apgrozījuma.

5. Komitents uzņemas pilnu atbildību pret Komisionāru un trešajām personām par Preces kvalitāti, autorību un radīšanas laiku, nepieciešamības gadījumā (tajā skaitā nekavējoties pēc pirmā Komisionāra pieprasījuma) iesniedzot Komisionāram attiecīgu ekspertu atzinumu.

6. Līguma 2.punkta veiksmīgas izpildes nolūkos Komitents piekrīt, un Komisionārs apņemas Līguma darbības laikā veikt visas nepieciešamās darbības Preces veiksmīgai realizēšanai, tajā skaita: nodrošināt Preces reklāmu internetā un citos kanālos.

7. Komitents nodod Preci komisijā Komisionāram, bet Komisionārs to pieņem no Komitenta, parakstot Aktu. Pie Akta parakstīšanas ailē "Preces nosaukums" tiek norādīts Preces nosaukums, attiecīgajā ailē –Skaits, Preces cena.

8. Līgums ir beztermiņa. Minimālais Preces realizācijas termiņš ir 6 (seši) kalendāra mēneši no Akta parakstīšanas (turpmāk un iepriekš tekstā – Minimālais termiņš). Ja Komitents vēlas saņemt Preci atpakaļ pirms Minimālā termiņa beigām, tas maksā Komisionāram līgumsodu 50.00 (piecdesmit) eiro apmērā.

9. Pēc Minimālā termiņa notecējuma, Komitents jebkurā laikā ir tiesīgs prasīt Preci atpakaļ saņemšanai, iesniedzot par to Komisionāram rakstisku pieprasījumu, un Komisionāram ir pienākums ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Komitenta pieprasījuma saņemšanas nodot Preci Komitentam. 

10. Līguma 9.punktā minētajā gadījumā, kā arī terminēta Līguma izbeigšanās gadījumā Komitentam ir pienākums ierasties Komisionāra faktiskā atrašanās vietā Preces saņemšanai. Darba dienās no plkst. 12:00 līdz 19:00, iepriekš vienojoties par preču saņemšanas laiku pa tālruni +371 25663066. Preces nodošanu atpakaļ Komisionāram apliecina Pušu paraksti un atzīme Akta attiecīgajā ailē. Šajā punktā minētajos gadījumos no Komitenta netiek iekasēta samaksa par Preces uzglabāšanu.

11. Komisionāram ir tiesības jebkurā laikā nodot Preci atpakaļ Komitentam, ja Komisionārs konstatējis Preces falsifikāciju, defektus vai citu iemeslu dēļ pēc Komisionāra ieskatiem. Par Preces nodošanu un tās iemesliem Komisionārs nekavējoties paziņo Komitentam saskaņā ar Līguma noteikumiem (turpmāk tekstā – Paziņojums) un Komitentam ir pienākums iespējami drīz ierasties Komisionāra faktiskā atrašanās vietā Preces saņemšanai. Preces nodošanu atpakaļ Komisionāram apliecina Pušu paraksti un atzīme Akta attiecīgajā ailē.

12. Ja, iestājoties Līguma 11.punkta apstākļiem, Komitents savas vainas dēļ (darbības vai bezdarbības rezultātā) nesaņem no Komisionāra Preci, sākot ar 7. (septīto) dienu no Paziņojuma nosūtīšanas, Komisionārs iekasē no Komitenta samaksu 5.00 (pieci) eiro apmērā par Preces uzglabāšanu par kalendāro dienu. Ja Komitents nesaņem Preci 6 (sešu) mēnešu laikā no Paziņojuma nosūtīšanas, sākot ar 6.(sesto) mēnesi no Paziņojuma nosūtīšanas Prece automātiski pāriet Komisionāra īpašumā bez papildus dokumentu parakstīšanas starp Pusēm un Komisionārs ir tiesīgs rīkoties ar Preci pēc saviem ieskatiem. 

13. Pēc Preces pārdošanas Komisionāram ir pienākums ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā paziņot par to Komitentam saskaņā ar Līguma noteikumiem, bet Komitentam pēc paziņojuma saņemšanas ir pienākums ierasties Komisionāra faktiskā atrašanās vietā un ar savu parakstu Akta attiecīgajā ailē apliecināt Preces pārdošanu, kā arī norādīt Preces cenas samaksas veidu, izdarot attiecīgas atzīmes Aktā. 

14. Ja Komitents izvēlas Preces cenas samaksas saņemšanu skaidra naudā, Komisionārs to samaksā tajā pašā dienā. Preces cenas samaksas saņemšanu skaidra naudā apliecina Komitents paraksts attiecīgajā Akta ailē. Ja Komitents izvēlas Preces cenas samaksu ar pārskaitījumu un Aktā norāda kontu, Komisionāram ir pienākums veikt pārskaitījumu uz šo kontu 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad Puses ir parakstījušas Aktu (ar atzīmi par samaksas veidu attiecīgajā ailē), šajā gadījumā Preces cenas samaksu apliecina maksājumu apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums, konta izraksts u.tml.).

15. Ja, iestājoties Līguma 13.punkta apstākļiem, Komitents savas vainas dēļ (darbības vai bezdarbības rezultātā) 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no paziņojuma par Preces pārdošanu nosūtīšanas neierodas pie Komisionāra parakstīt Aktu saskaņā ar Līguma 14.punkta noteikumiem, sākot ar 12.(divpadsmito) mēnesi Komisionāram ir tiesības paturēt Preces cenu sev un rīkoties ar to pēc saviem ieskatiem.

16. Puses vienojas par sekojošo Provīzijas apmēru un samaksu: viss gūtais labums no Preces pārdošanas, izņemot Preces cenu, kas tiek samaksāta Komitentam saskaņā ar Līguma noteikumiem, pielīdzināms Provīzijai un pienākas Komisionāram.

17. Komisionāram ir tiesības uz nolīgto Provīziju, līdzko un ciktāl trešā persona ir izpildījusi ar Komisionāru noslēgto darījumu.

18. Komisionāram ir pienākums pildīt savus pienākumus ar krietna un kārtīga komersanta rūpību, ievērojot Komitenta intereses.

19. Neviena no Pusēm nav atbildīga pret otru Pusi par Līguma saistību neizpildi, ja to cēlonis ir nepārvaramas varas apstākļi, tajā skaitā – kara pieteikums, karadarbība, pilsoņu karš, epidēmija, blokāde, embargo, zemestrīce, plūdi, ugunsgrēki un citas stihiskas nelaimes, kā arī valsts varas iestāžu izdoti likumi. Pusei, kura nespēj izpildīt savas Līguma saistības sakarā ar nepārvaramas varas apstākļiem, ir nekavējoši jāinformē otru Pusi par šiem apstākļiem un to ietekmi uz Līguma saistību izpildi. Ja nepārvaramas varas apstākļu darbība ilgst vairāk nekā 3 (trīs) mēnešus, Līgumu var izbeigt jebkura no Pusēm, nosūtot par to otrai Pusei ziņojumu Līgumā noteiktā kārtībā.

20. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu Līguma saistību izpildei. Katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to rakstveidā otrai Pusei. Līguma izbeigšanās neatbrīvo Puses no saistību izpildes, kas iestājusies pirms Līguma izbeigšanās.

21. Visa informācija, sarakste par Līgumu un tā izpildi tiks uzskatīta par saņemtu, ja tā tiks nosūtīta uz Puses oficiālo e-pastu. No Komisionāra puses šāds e-pasts ir [email protected], no Komitenta puses ______________@___________._____. Jebkuru Līgumā noteikto termiņu uzskaitījums pēc vienas Puses informācijas nodošanas otrai Pusei sākas tikai gadījumā, ja šāda informācija ir nosūtīta e-pasta veidā vai nodota rakstveidā.

22. Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, Puses piekrīt visiem Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot.

23. Jebkurus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties vai radīsies starp Pusēm sakarā ar Līgumu un/vai tā izpildi, Puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus jautājums tiks nodots izskatīšanai tiesu iestādēs saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Par jebkuriem jautājumiem, kas nav atrunāti Līguma tekstā, ir piemērojami spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti.

24. Līgums ir sastādīts divos eksemplāros, ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens eksemplārs tiek nodots Komisionāram, otrs – Komitentam

Komitents:

____________________________

(Vārds, Uzvārds) 

____________________________

(tālruņa Nr.)

____________________________

(Datums, Paraksts)

 

Komisionārs:

____________________________

(Vārds, Uzvārds) 

____________________________

(tālruņa Nr.)

____________________________

(Datums, Paraksts)

Подпишись на наши новости
Никогда не пропускай новые аукционы
Подписаться

Услуги

Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее