Terms and conditions

On this page you can familiarize yourself with the basic rules and regulations applicable within the framework of the ANTIQON Marketplace

License Agreement of "Service Announcement"

Licences līgums "Sludinājums par Pakalpojumu"

2020.gada 1.janvāra redakcijā

Šis licences līgums (turpmāk - Līgums) nosaka attiecības starp SIA Antiqon, turpmāk tekstā - "Uzņēmums", un Jums, turpmāk tekstā - "Lietotājs", lai Jūs izmantotu datorprogrammu (turpmāk - "Antiqon Serviss", "Serviss"), ievērojot šādus nosacījumus:

1. Termini un definīcijas:

Serviss - datorprogrammu un citu Uzņēmuma intelektuālā īpašuma (ieskaitot interfeisa grafisko dizainu (dizains) utt.), informācijas (satura), ko ievietojis Uzņēmums un/vai Lietotāji, kopums. Piekļuve Servisam ir iespējama, izmantojot vietni, vietnes mobilo versiju un/vai lietojumprogrammu.

Lietotājs - fiziska persona, kas ir licences īpašnieks, saskaņā ar šo Līgumu, un, kam ir nepieciešamā rīcībspēja, lai piekļūtu Servisam un izmantotu iespējas, ko sniedz Servisa funkcionalitāte.

Pakalpojumi - jebkuri Pakalpojumi, par kuriem Lietotājs ievieto sludinājumu, izmantojot Servisu.

Sludinājums - informatīvs paziņojums ar piedāvājumu par Pakalpojumu (ieskaitot Pakalpojuma fotoattēlus, cenu un visu ar to saistīto informāciju), ko Lietotājs ievietojis Servisā/Lietojumprogrammā, un, kas adresēts nenoteiktam personu lokam.

Pārdevējs - Lietotājs, kurš, izmantojot Servisu, ievieto Sludinājumu ar piedāvājumu noslēgt darījumu par piedāvātajiem Pakalpojumiem, rīkojoties savās vai citas personas interesēs.

Pircējs - Lietotājs, kurš, skatot Pārdevēja ievietoto Sludinājumu, mijiedarbojas ar Pārdevēju attiecībā uz Pakalpojumiem un/vai noslēdz darījumu ar Pārdevēju.

Personīgais kabinets - mijiedarbības saskarne starp Reģistrēto Lietotāju un Servisu, kas ļauj viņam skatīt un pārvaldīt Sludinājumu, mainīt Lietotāja norādīto informāciju par sevi (uzvārdu, vārdu, fotoattēlu, tālruņa numuru), kas Lietotājam ir pieejama pēc reģistrēšanās Servisā.

2. Servisa lietošanas noteikumi. Līguma piemērošana.

2.1. Šo licences līgumu (turpmāk tekstā - "Līgums") izstrādājis Uzņēmums, un tas nosaka Servisa lietošanas noteikumus, kā arī tā Lietotāju un Uzņēmuma tiesības un pienākumus. Līgums regulē arī attiecības, kuru mērķis ir aizsargāt trešo personu, kuras nav Lietotāji, tiesības un intereses, bet kuru tiesības un intereses var ietekmēt Lietotāju darbības.Neatņemama šī līguma sastāvdaļa ir Privātuma politika.

2.2. Lietotāja pienākums ir līdz Servisa izmanošanai pilnībā iepazīties ar šo Līgumu un Privātuma politiku. Lietotāja darbības, kas vērstas uz Servisa izmantošanu, ieskaitot Sludinājumu meklēšanu, apskatīšanu vai iesniegšanu, reģistrēšanos Servisā un citas darbības, lai izmantotu Servisa funkcionalitāti, nozīmē Lietotāja pilnīgu un beznosacījuma piekrišanu šim Līgumam un Privātuma politikai, saskaņā ar piemērojamajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.Servisa apmeklēšana un/vai izmantošana, izmantojot jebkuru ierīci un jebkuru operētājsistēmu, neatkarīgi no reģistrācijas un autorizācijas, nozīmē, ka Lietotājs bez nosacījumiem piekrīt Līguma noteikumiem un Privātuma politikai.

2.3. Uzņēmums var vienpusēji grozīt un/vai papildināt šo Līgumu un Privātuma politiku, bez īpaša paziņojuma Lietotājiem. Lietotājs apņemas regulāri pārbaudīt šī Līguma noteikumus un Privātuma politiku, lai iepazītos ar izmaiņām un/vai papildinājumiem. Lietotāja turpināta Servisa izmantošana pēc izmaiņu un/vai papildinājumu izdarīšanas šajā Līgumā un Privātuma politikā nozīmē Lietotāja pieņemšanu un piekrišanu šādām izmaiņām un/vai papildinājumiem.

2.4. Ja Lietotājs nepiekrīt šim Līgumam vai tā grozījumiem, Lietotājs apņemas atteikties no Servisa izmantošanas, izdzēšot visus personiskos datus no sava Personīgā kabineta, kā arī visus savus Sludinājumus. Lietotāja atteikums izmantot Servisu un/vai satura dzēšana neizbeidz Sabiedrības neekskluzīvās tiesības uz Lietotāja ievietoto saturu, ko Uzņēmums izmantoja līdz brīdim, kad Lietotājs pieņēmis lēmums par atteikumu, saskaņā ar Līguma 9.3. punktu. 

3. Reģistrācija Servisā

3.1. Lietotāju reģistrācija Servisā ir brīvprātīga un bezmaksas. Lietotājs apstiprina Uzņēmumam, ka viņš ir sasniedzis vecumu, kas, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, atļauj noslēgt šo Līgumu un Privātuma politiku, un viņam ir atbilstošas ​​pilnvaras izmantot Servisa funkcionalitāti.

3.2. Reģistrāciju Servisā Lietotājs veic, veicot aktīvas darbības Servisā, vai Uzņēmuma pārstāvis, ar Lietotāju tieši kontaktējoties pa tālruni. Reģistrējoties Servisā, Lietotājam ir pienākums sniegt Uzņēmumam nepieciešamu ticamu un būtisku informāciju Lietotāja Personīgā kabineta izveidošanai, iekļaujot tajā vismaz katram Lietotājam ir unikālu Lietotājvārdu (e-pastu), Paroli, kā arī uzvārdu un vārdu turpmākai autorizācijai Servisā.

3.3. Lietotāja Lietotājvārds (e-pasts) un Parole ir nepieciešama un pietiekama informācija, lai Lietotājs autorizētos un iegūtu piekļuvi Servisam. Lietotājam nav tiesību nodot savu Lietotājvārdu vai Paroli trešajām personām, viņš ir pilnībā atbildīgs par to drošību, patstāvīgi izvēloties to glabāšanas veidu.

3.4. Lietotājam ir arī tiesības autorizēties Servisā, izmantojot savu kontu, kas izveidots citos interneta resursos, ar kuru autorizācija ir pieejama Servisā.

3.5. Ja vien Lietotājs nav pierādījis pretējo, visas darbības, kas veiktas, izmantojot viņa Lietotājvārdu vai Lietotāja kontu, kuru viņš izveidojis citā interneta resursā, caur kuru Lietotājs tika autorizēts Servisā, tiek uzskatītas par izdarītām tā, it kā tās būtu izdarījis pats Lietotājs. Gadījumā, ja ir notikusi neatļauta pieeja Lietotājvārdam un Parolei un/vai Personīgajam kabinetam vai, ja Lietotājvārds vai Parole tiek izplatīts, Lietotājam par to nekavējoties jāinformē Uzņēmums.

3.6. Lietotājs reģistrācijas laikā un turpmāk Servisa izmantošanas laikā ir atbildīgs par Uzņēmumam sniegtās informācijas patiesumu, aktualitāti, pilnīgumu un atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Lietotājam ir pienākums savlaicīgi atjaunināt viņa sniegto informāciju.Ievietojot informāciju Servisā, Lietotājs piekrīt, ka šī informācija var būt pieejama citiem Servisa Lietotājiem, ņemot vērā Servisa funkcionalitāti (kura laiku pa laikam var tikt mainīta).

3.7. Lietotāja personas datu apstrāde Uzņēmumā tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un saskaņā ar Privātuma politiku. Uzņēmums apstrādā Lietotāju personas datus, lai Lietotājiem nodrošinātu piekļuvi Servisam un tā funkcionalitātei, pārbaudītu, izpētītu un analizētu šādus datus, kas ļauj uzturēt un uzlabot esošo Servisa funkcionalitāti, kā arī attīstīt jaunu funkcionalitāti. Uzņēmums veic visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu Lietotāju personas datus no nesankcionētas piekļuves, mainīšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Uzņēmums nodrošina piekļuvi Lietotāju personas datiem tikai tiem Uzņēmuma darbiniekiem, uzņēmējiem un aģentiem, kuriem šī informācija ir nepieciešama, lai nodrošinātu Servisa darbību un nodrošinātu Lietotājiem piekļuvi tā lietošanai. Uzņēmumam ir tiesības izmantot Lietotāja sniegto informāciju, ieskaitot personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (tai skaitā, lai novērstu un/vai apkarotu Lietotāju nelikumīgas un/vai prettiesiskas darbības). Lietotāja sniegto informāciju var atklāt tikai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pēc tiesas, tiesībsargājošo iestāžu pieprasījuma, kā arī citos gadījumos, kas paredzēti Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

3.8. Lietotājs piekrīt, ka šajā Līgumā paredzētajiem mērķiem Uzņēmums var apkopot un izmantot ar Lietotāju saistītu papildu informāciju, kas iegūta Lietotāja piekļuves Servisam procesā vai no trešajām personām, ieskaitot datus par tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm) un tehnoloģiskajām mijiedarbības ar Servisu metodēm (ieskaitot resursdatora IP adresi, Lietotāja operētājsistēmas veidu, pārlūka veidu, ģeogrāfisko atrašanās vietu, informāciju par pakalpojumu sniedzēju utt.), par Lietotāja darbībām Servisā, kā arī citus ar šīm metodēm iegūtos datus. Uzņēmumam ir tiesības rīkoties ar statistisko informāciju, kas saistīta ar Servisa darbību, kā arī informāciju no Lietotājiem, lai organizētu Servisa darbību un tehnisko atbalstu, un, lai nodrošinātu šī Līguma nosacījumu izpildi.

4. Līguma priekšmets un Servisa apraksts

4.1. Saskaņā ar šo Līgumu Uzņēmums piešķir Lietotājam tiesības izmantot Servisu šajā Līgumā aprakstītajā veidā saskaņā ar vienkāršas bezmaksas neekskluzīvās licences noteikumiem, ja vien šajā Līgumā nav paredzēts citādi.Serviss nodrošina Lietotājus ar platformu Sludinājumu publicēšanai, meklēšanai un apskatei saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

4.2. Pēc noklusējuma Lietotājam tiek piešķirts sludinājumu bāzes limits, kurus viņam vienlaikus ir tiesības izvietot Servisā uz 1 (vienu) gadu bez maksas.

5. Lietotāja tiesības un pienākumi

5.1. Lietotājam ir tiesības, ievērojot šajā Līgumā paredzētos noteikumus, izmantot Servisu par brīvu kā datorprogrammu uz vienkāršas (neekskluzīvas) licences noteikumiem Sludinājumu ievietošanai, meklēšanai un apskatīšanai.

5.2. Izmantojot Servisu, Lietotājam ir pienākums:
  • ievērot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu un šī Līguma noteikumus;
  • izveidot Sludinājuma nosaukumu un tekstu vienā no šīm valodām: latviešu, krievu vai angļu, franču, izņemot starptautiskas un plaši pazīstamas preču zīmes. Tajā pašā laikā, tekstu preces lapas aprakstā Sludinājumos sistēma var automātiski tulkot valodā, kuru Lietotājs izvēlējies izmantojot tehnoloģiju Google Translate. Sludinājuma teksta autentiskā versija ir versija, kuru Pārdevējs ievieto Sludinājuma ievietošanas laikā;
  • pirms jebkādas informācijas ievietošanas Servisā, tai skaitā, Sludinājumos, iepriekš izvērtēt tās izvietošanas likumību;
  • izvietot Sludinājumus tikai par tiem Pakalpojumiem, kurus Lietotājam ir pietiekamas tiesības piedāvāt, kā arī par kuriem veikt darījumus;
  • sniegt Lietotājiem pilnīgu un ticamu informāciju par Pakalpojumu īpašībām un to raksturojumu; Sludinājumā norādītajiem Pakalpojumiem jāatbilst šajā Sludinājumā sniegtajam aprakstam;
  • saglabāt noslēpumā un nesniegt citiem Lietotājiem un trešajām personām personas datus un informāciju par citu Lietotāju un trešo personu privāto dzīvi, kas kļuvuši zināmi saziņas ar citiem Lietotājiem un citāda Servisa lietošanas rezultātā, nesaņemot no viņiem iepriekšēju atļauju.

5.3. Izmantojot Servisu, Lietotājam ir aizliegts veikt darbības, kas uzskaitītas prasībās par lietotāja kontiem pakalpojumā.

5.4. Ievietojot Servisā Sludinājumu, Lietotājs saprot un piekrīt, ka Uzņēmumam ir tiesības parādīt Servisa Lietotāju publicētos Sludinājumus citos interneta resursos, ieskaitot sociālos tīklus. Šajā gadījumā, kad Lietotājs izdzēš Sludinājumus no Servisa, šāda reklāma netiek automātiski izdzēsta no citiem interneta resursiem. Ja Lietotājs izdzēš Sludinājumu no citiem interneta resursiem, tas tiek automātiski dzēsts arī Servisā.

6. Sabiedrības tiesības un pienākumi

6.1. Uzņēmums veic Servisa vadību, patstāvīgi nosaka tā struktūru, izskatu un citus elementus. Uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā bez īpaša paziņojuma Lietotājiem pārskatīt vai mainīt Servisa dizainu, tā funkcionalitāti, mainīt vai papildināt izmantotos skriptus, programmatūru, kas tiek izmantota vai glabāta Servisā, kā arī nosacījumus, lai Lietotāji varētu tam piekļūt.

6.2. Uzņēmumam ir arī tiesības pēc saviem ieskatiem pārtraukt (uz laiku vai neatgriezeniski) piekļuves Servisam nodrošināšanu pilnīgi vai daļēji visiem Lietotājiem kopumā vai vienam Lietotājam, bez īpaša paziņojuma.

6.3. Uzņēmumam ir tiesības jebkurā laikā bez jebkādu izmaksu vai zaudējumu atlīdzināšanas, nepaziņojot Lietotājam, bloķēt Lietotāja personīgo kontu vai izdzēst Sludinājumu, kas neatbilst šī Līguma prasībām, tostarp arī gadījumā, ja Lietotājs ir pārkāpis vienu no šī Līguma noteikumiem, ja vien piemērojamajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Lietotāja Personīgā kabineta dzēšana nozīmē visas tajā ievietotās informācijas automātisku dzēšanu. Pēc Personīgā konta dzēšanas Lietotājs zaudē piekļuvi Servisa lietošanai. Uzņēmumam ir tiesības, bet ne pienākums, atjaunot Lietotāja piekļuvi Servisam vai atjaunot iepriekš izdzēstos Sludinājumus, ja Lietotājs novērš pārkāpumus.

6.4. Uzņēmumam ir tiesības izteikt aizrādījumus Lietotājiem, brīdināt, paziņot, informēt viņus par šī Līguma noteikumu neievērošanu. Lietotājam adresētie Uzņēmuma norādījumi par Servisa izmantošanu ir šim Lietotājam saistoši.

6.5. Uzņēmumam ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem izlases veidā pārbaudīt Sludinājumus, vai Lietotāji ievēro šo Līgumu un to atbilstību spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

6.6. Uzņēmumam ir arī tiesības jebkurā laikā pieprasīt no Lietotāja, un Lietotājam ir pienākums pēc Uzņēmuma pieprasījuma sniegt tam informāciju, dokumentus un/vai materiālus, kas apstiprina Lietotāja norādītās informācijas par sevi vai Sludinājumos precizitāti, kā arī tās atbilstību šim Līgumam un spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

6.7. Lietotājs piekrīt, ka Uzņēmumam ir tiesības nosūtīt Lietotājam uz norādītajām kontaktadresēm (e-pasts, tālruņa numurs) informāciju par Servisa attīstību un tā funkcionalitāti, kā arī reklamēt savas darbības un sūtīt reklāmas un informatīvos ziņojumus, kas satur informāciju par Servisa sniegtajiem pakalpojumiem, par Uzņēmuma akcijām un citiem notikumiem, par Pārdevēju piedāvājumiem (Sludinājumiem), kā arī citu informāciju, tieši saistītu ar Pušu saistību izpildi, saskaņā ar šo Līgumu. 

6.8. Uzņēmums apņemas:

  • ievērojot šī Līgumā nosacījumus, nodrošināt Lietotājam tiesības izmantot Servisu ar vienkāršu (neekskluzīvu) licenci;
  • saprātīgā laikā sniegt tehnisko un informatīvo atbalstu Lietotājiem, kas nepieciešama, lai piekļūtu Servisam un tā turpmākai izmantošana

6.9. Uzņēmumam ir tiesības rādīt Sludinājumus, kurus Lietotāji ievietojuši Servisā, citos interneta resursos, ieskaitot sociālos tīklus.

7. Lietotāju garantijas, atbildība, riska uzņemšanās

7.1. Lietotāji izmanto Servisu uz savu atbildību un risku: Pārdevējs patstāvīgi uz savu atbildību un risku izvieto Sludinājumus par Pakalpojumiem, par kuriem Pārdevējam ir tiesības rīkoties, un Pircējs Pārdevēja Sludinājumus izskata pēc saviem ieskatiem un uz savu atbildību un pieņem lēmumu par darījuma noslēgšanu ar šo Pārdevēju.

7.2. Ja Lietotājam rodas šaubas par noteiktu darbību, arī tādu, kas saistītas ar Sludinājumu izvietošanu, likumību, Uzņēmums iesaka no tām atturēties.

7.3. Lietotājs ir personīgi atbildīgs par jebkuru informāciju, Sludinājumiem un fotogrāfijām, kuras viņš ievieto Servisa Vietnē/Lietojumprogrammā, ko sniedz citiem Lietotājiem, kā arī par jebkādu mijiedarbību ar citiem Lietotājiem, kas tiek veikta uz viņa paša risku.

7.4. Lietotājs apņemas ievērot piesardzību, izvēloties darījuma partneri (attiecīgi Pircēju vai Pārdevēju), pieņem lēmumu par darījumu uz savu atbildību, pārliecinoties, ka jebkuru Sludinājumā norādīto Pakalpojumu piedāvājums, pārdošana un/vai pirkšana ir reāla un likumīga.

7.5. Lietotāji ir atbildīgi par savām darbībām saistībā ar Servisa izmantošanu, tostarp par darbībām, kas saistītas ar darījumiem par Pakalpojumiem, par kuriem informācija tiek ievietota Sludinājumos, par informācijas un Sludinājumu izveidošanu un izvietošanu savā Personīgajā kabinetā un citās Servisa sadaļās, saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Par šī Līguma un spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu pārkāpšanu ir paredzēta civiltiesiskā, administratīvā un kriminālatbildība.

7.6. Lietotājs apliecina, ka viņš rīkojas likumīgi (piemēram, uz pilnvaras pamata), viņam ir visas nepieciešamās tiesības (jo īpaši, lai izvietotu Sludinājumu), un viņš nepārkāpj trešo personu likumīgās tiesības un intereses, saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8. Sabiedrības atbildības ierobežojumi

8.1. Uzņēmums nesniedz garantijas, ka Serviss vai tā elementi varētu būt piemēroti konkrētiem lietošanas mērķiem. Uzņēmums nevar garantēt un neapsola noteiktus rezultātus no Servisa vai tā elementu izmantošanas. Serviss, ieskaitot visus skriptus, atsevišķus elementus un Servisa dizainu, tiek sniegts "tāds, kāds tas ir".

8.2. Uzņēmums nesniedz garantijas, ka Serviss netiks pārtraukts tehnisku traucējumu, profilaktiskas apkopes vai citu iemeslu dēļ, tomēr, tas cenšas panākt komerciāli pamatotus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Serviss darbojas visu diennakti. Uzņēmums nesniedz nekādas garantijas, ka Serviss vai kāds no tā elementiem nākotnē darbosies noteiktā laikā vai, ka tie nebeigs darboties.

8.3. Uzņēmums nav atbildīgs un neatlīdzina tiešu vai netiešu kaitējumu, kas Lietotājam vai trešajām personām radīts Servisa izmantošanas vai nespējas to izmantot dēļ, ja vien piemērojamajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

8.4. Uzņēmums nav atbildīgs par Lietotāja vai citas personas ierīces vai programmatūras bojājumiem, ko radījusi Servisa izmantošana vai ir saistīta ar to, vai, ko radījusi pāriešana uz Servisā ievietotajām saitēm.

8.5. Uzņēmums un tā pārstāvji nekādā gadījumā neatbild Lietotāju un/vai trešo personu priekšā par jebkādu netiešu, nejaušu, netīšu kaitējumu, ieskaitot zaudēto peļņu vai pazaudētajiem datiem, goda, cieņas vai biznesa reputācijas aizskaršanu, kas saistīts ar Servisa izmantošanu, ar tā saturu vai citiem materiāliem, kuriem Lietotāji vai citas trešās personas, izmantojot Servisu, ieguvušas piekļuvi, pat ja Uzņēmums ir brīdinājis vai norādījis uz šāda kaitējuma iespējamību.

8.6. Uzņēmums nepiedalās Sludinājumu, Personīgo kabinetu un citu Servisa sadaļu satura veidošanā. Tajā pašā laikā, Uzņēmumam nav pienākuma pārbaudīt Sludinājumus un to saturu, resursus, saites, kas ir Sludinājumā, Pārdevēju un Pircēju uzticamību (kā arī viņu identifikāciju). Šajā sakarā Pakalpojumu kvalitāte, drošība, likumība un atbilstība tā aprakstam, kā arī Pārdevēja iespējas pārdot un/vai Pircējam iegādāties Pakalpojumus ir ārpus Sabiedrības līdzdalības un kontroles. Uzņēmums nav atbildīgs par Lietotāju sniegtās informācijas saturu, tai skaitā, par Sludinājumu saturu, Lietotāju izmantotajām preču zīmēm, trešo personu logotipiem un citām Sludinājumu sastāvdaļām un citām Lietotāju veidotajām Servisa sadaļām.

8.7. Uzņēmums nav puse darījumos starp Pircēju un Pārdevēju. Uzņēmums sniedz pakalpojumus tikai šādās jomās: Pircēja un Pārdevēja mijiedarbības organizēšana, izmantojot tiešsaistes Servisu "Antiqon".

9. Intelektuālā īpašuma tiesību noteikumi

9.1. Tiesības uz Servisu, tai skaitā, bet ne tikai, uz datorprogrammām, datu bāzēm, saskarni, tehnoloģisko attīstību, logotipu, preču zīmi, citiem individualizācijas līdzekļiem, ko izmanto Servisā un, kas ļauj ieviest Servisa funkcionalitāti, pieder Uzņēmumam.

9.2. Izņemot gadījumus, kas noteikti šajā Līgumā, kā arī piemērojamos Latvijas Republikas normatīvajos aktos, Servisu un tā komponentes, ieskaitot tās, kas uzskaitītas iepriekšējā punktā, nevar kopēt (reproducēt), apstrādāt, izplatīt, publicēt, lejupielādēt, nodot, pārdot vai kā citādi pilnībā vai daļēji izmantot bez iepriekšējas rakstiskas Uzņēmuma atļaujas.

9.3. Ja Lietotāja ievietoto informāciju (saturu) aizsargā autortiesības, tiesības uz šādu informāciju saglabā Lietotājs, kurš šādu informāciju ievietojis.Tajā pašā laikā, Lietotājs piešķir citiem Servisa Lietotājiem bezmaksas neekskluzīvas tiesības izmantot šādu saturu, to apskatot, reproducējot (ieskaitot kopēšanu), apstrādājot (ieskaitot kopiju izdruku) un citas tiesības, tikai personīgai nekomerciālai lietošanai, izņemot gadījumus, kad šāda izmantošana rada vai var radīt kaitējumu autortiesību īpašnieka interesēm, kuras aizsargā normatīvie akti.

Turklāt, Lietotājs piešķir Uzņēmumam tiesības bez maksas izmantot Servisā ievietoto un tam likumīgi piederošo saturu, lai nodrošinātu, ka Uzņēmums darbojas Servisā tādā apjomā, kādu nosaka tā funkcionalitāte un arhitektūra, kā arī displeja saturs (ieskaitot, bet ne tikai, Sludinājumu foto attēlus un foto attēlus no Sludinājumiem), Uzņēmuma reklāmas materiālos, tai skaitā, kā daļu no Servisa saskarnes attēliem, tostarp, nododot šādus reklāmas materiālus sabiedrības zināšanai,tai skaitā, lai reklamētu Servisu dažādos informācijas resursos. Norādītās neekskluzīvās tiesības tiek piešķirtas uz visu ekskluzīvo tiesību laiku, ieskaitot tiesības reproducēt saturu, kā arī apstrādāt saturu, t.sk. iekļaujot to sarežģītā objektā vai kā darba, kas paredzēts demonstrēšanai, sastāvdaļu, utt., un darbojas visā pasaulē. Uzņēmumam ir tiesības nodot šajā punktā noteiktās tiesības trešajām personām.Satura izvietošanas Servisā termiņa beigas un/vai neekskluzīvo tiesību derīguma termiņš neuzliek pienākumu izņemt no aprites Uzņēmuma reklāmas materiālus ar satura parādīšanu (ieskaitot to izņemšanu no interneta).

9.4. Nekādi šī Līguma noteikumi nenodrošina Lietotājam tiesības izmantot uzņēmuma logotipu, uzņēmuma nosaukumu, preču zīmes, domēna vārdus un citas atšķirības zīmes.

10. Līguma teritorija un termiņš. Līguma grozīšana un izbeigšana

10.1. Lietotājam ir tiesības izmantot Servisu visā Latvijas Republikas teritorijā, kā arī citu valstu teritorijās, kurās tas ir pieejams, izmantojot standarta datoru rīkus un programmas.

10.2. Šis Līgums attiecībā uz Lietotāju stājas spēkā ar brīdi, kad viņš pievienojas Līguma noteikumiem, un ir spēkā uz nenoteiktu laiku.

10.3. Šis līgums tiek izbeigts, ja:

10.3.1. Lietotājs nolemj pārtraukt Servisu izmantošanu, nosūtot Uzņēmumam atbilstošu paziņojumu (sazinoties ar Servisu, izmantojot tehniskā atbalsta saskarni, vai nosūtot uzņēmumam attiecīgā pieprasījuma skenētu kopiju uz e-pasta adresi, kas norādīta šī līguma 11.6. punktā.);

10.3.2. Uzņēmums var pieņemt lēmumu izbeigt šo Līgumu vienpusēji ārpus tiesas kārtībā, nekavējoties pārtraucot piekļuvi un iespēju izmantot Servisu, kā arī neatlīdzinot izmaksas vai zaudējumus, ja vien piemērojamajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Konkrēti, uzņēmums var pieņemt šādu lēmumu, ja:

  • Serviss tiek slēgts;
  • Lietotājs ir pārkāpis, tai skaitā, vienreiz, jebkura šī Līguma nosacījuma pārkāpumu.

10.4. Sabiedrība var grozīt šo Līgumu bez iepriekšēja paziņojuma. Visas izmaiņas Līgumā, ko Sabiedrība izdarījusi vienpusēji, stājas spēkā dienā, kad šādas izmaiņas tiek publicētas vietnē. Lietotājs apņemas patstāvīgi pārbaudīt izmaiņas Līgumā. Lietotāja nespēja iepazīties ar Līgumu un/vai grozīto Līguma versiju nevar būt par pamatu tam, ka Lietotājs nepilda savas saistības un Lietotājs neievēro Līgumā noteiktos ierobežojumus.

10.5. Šis līgums tiek uzskatīts par grozītu, ja Uzņēmums veic izmaiņas noteikumos un nosacījumos, un Lietotājs turpina izmantot Servisu.

11. Citi noteikumi

11.1. Attiecībā uz Servisa darbību un attīstību Sabiedrība vadās pēc Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, šo Līgumu un citiem speciāliem dokumentiem, kurus izstrādā vai var izstrādāt un pieņemt Uzņēmums, lai reglamentētu un nodrošināšanu Lietotājam piekļuvi Servisam.

11.2. Šo Līgumu regulē un interpretē saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Jautājumi, kas nav reglamentēti Līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

11.3. Ja rodas strīdi vai domstarpības, kas saistītas ar šī Līguma izpildi, Lietotājs un Uzņēmums pieliks visas pūles, lai tos atrisinātu sarunu ceļā. Gadījumā, ja strīdi netiks atrisināti sarunu ceļā, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Sabiedrības atrašanās vietā, ja vien piemērojamajos normatīvajos aktos nav skaidri noteikts citādi.

11.4. Šis Līgums ir sastādīts latviešu valodā, un to var sniegt Lietotājam citā valodā, lai iepazītos. Ja rodas neatbilstība starp Līguma tekstu latviešu valodā un versiju citā valodā, piemēro šā Līguma latviešu valodas versijas noteikumus.

11.5. Ja kāda iemesla dēļ viens vai vairāki šī Līguma noteikumi tiek atzīti par nederīgiem vai juridiski nesaistošiem, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību vai piemērojamību.

11.6. Fizisko un juridisko personu pārsūdzības, piedāvājumus un pretenzijas Sabiedrībai saistībā ar šī Līguma izpildi un Servisa darbību, trešo personu tiesību un interešu pārkāpumiem, lietojot Servisu, kā arī Latvijas Republikas tiesībsargājošo iestāžu pilnvarotu personu pieprasījumus var nosūtīt Servisa atbalsta dienestam pa e-pastu. [email protected]

Subscribe to our newsletter
Never miss new auctions
Subscribe

Services

more
more
more
more