Terms and conditions

On this page you can familiarize yourself with the basic rules and regulations applicable within the framework of the ANTIQON Marketplace

Offer "Secure Deal"

Pakalpojuma "Drošs darījums" piedāvājums

Piedāvājums noslēgt līgumu par preču / pakalpojumu pārdošanu, izmantojot tiešsaistes pakalpojumu "Drošs darījums"

2020.gada 1.janvāra redakcijā

 

Šis Piedāvājums ir piedāvājums Pircējam noslēgt līgumu ar Pārdevēju saskaņā ar šajā Piedāvājumā izklāstītajiem noteikumiem. Piedāvājums tiek pieņemts saskaņā ar šajā Piedāvājumā noteikto kārtību. Pārdevēja piedāvājuma pieņemšana ir līdzvērtīga līguma noslēgšanai ar šajā piedāvājumā noteiktajiem noteikumiem.

Pircējs piedāvā Pārdevējam noslēgt preču vai pakalpojumu pārdošanas līgumu, izmantojot norēķinu tiešsaistes pakalpojumu "Drošs darījums" ar šādiem nosacījumiem:

Šis preču vai pakalpojumu pārdošanas līgums, izmantojot tiešsaistes pakalpojumu "Drošs darījums", turpmāk tekstā - Līgums vai šis Līgums, tiek noslēgts starp:

personu, kas ir Pircējs, kā definēts zemāk, turpmāk "Pircējs";

un personu, kas ir Pārdevējs, kā noteikts turpmāk, turpmāk "Pārdevējs";

turpmāk kopā sauktas par "Pusēm", un atsevišķi - par "Pusi".

1. Termini un definīcijas

1.1. Pašrocīga paraksta analogs - pareizas Lietotāja vārda un Paroles kombinācijas ievadīšana, ko Pircējs vai Pārdevējs izmanto Vietnes/Lietojumprogrammas Aizsargātajās lapās, un turpmākās darbības Vietnes/Lietojumprogrammas Aizsargātajās lapās, kā arī pogu "Pirkt", "Rezervēt", "Maksāt", "Iesniegt pretenziju", "Saglabāt", "Skatīties", "Uzaicināt šķīrējtiesnesi", "Slēgt strīdu","Apstiprināt", "Atteikt","Atbildēt" un citu pogu nospiešana, saistībā ar "Droša darījuma" tiešsaistes pakalpojuma darbību, kā arī citas darbības, kas skaidri parāda Puses nodomus.

1.2. "Drošs darījums" - tiešsaistes pakalpojums, kas pieejams Vietnē / Lietojumprogrammā.

1.3. Pircējs - Vietnes / Lietojumprogrammas, kas reģistrēts Vietnē / Lietojumprogrammā, lietotājs, kas apskatot Pārdevēja ievietotos sludinājumus, mijiedarbojoties ar Pārdevēju attiecībā uz Precēm, noslēdzis Līgumu ar Pārdevēju, izmantojot Vietnes / Lietojumprogrammas Aizsargātās lapas. Pircējs var būt tikai pilnīgi rīcībspējīga fiziska persona, kas sasniegusi astoņpadsmit gadu vecumu, vai rīcībspējīga persona, kas sasniegusi astoņpadsmit gadu vecumu, kas rīkojas juridiskas personas vārdā un interesēs.

1.4. Vietnes/Lietojumprogrammas Aizsargātās lapas - tiešsaistes drošā piedāvājuma pakalpojuma lapas, kurām piekļūt ir iespējams tikai tad, kad Pircējs vai Pārdevējs ievada Lietotāja vārdu un Paroli.

1.5. Pārdevējs - Vietnes/Lietojumprogrammas lietotājs, kurš reģistrēts Vietnē/Lietojumprogrammā un ievieto Sludinājumu ar piedāvājumu noslēgt Līgumu par Precēm un noslēdzis Līgumu ar Pircēju rīkojoties savās vai citas personas interesēs. Pārdevējs var būt pilnīgi rīcībspējīga fiziska persona, kas sasniegusi astoņpadsmit gadu vecumu, vai rīcībspējīga fiziska persona, kas sasniegusi astoņpadsmit gadu vecumu, kas darbojas juridiskas personas vārdā un interesēs.

1.6. Lietotāja vārds - Pircēja vai Pārdevēja unikālais vārds, kuru viņš izmanto Vietnē/Lietojumprogrammā, lai piekļūtu Vietnes/ Lietojumprogrammas Aizsargātajām lapām.

1.7. Uzņēmums, Vietnes/Lietojumprogrammas Administrācija, Šķīrējtiesnesis - SIA Antiqon, reģistrācijas numurs: 40103941382, juridiskā adrese: Brīvības iela 52-1B, Rīga, LV-1011, Latvija.

1.8. Piedāvājums - Pircēja piedāvājums Pārdevējam, izdarīts izmantojot Vietnes/Lietojumprogrammas programmatūras un tehnisko nodrošinājumu, lai noslēgtu šo Līgumu ar Piedāvājumā norādītajiem noteikumiem.

1.9. Parole - burtu, ciparu un simbolu kombinācija, kas ir unikāla tikai Lietotāja vārdam, kas ļauj vienlaicīgi ar ievadītu Lietātāja vārdu ieiet Vietnes/Lietojumprogrammas Aizsargātajās lapās. Paroli Pircējs un/vai Pārdevējs izvēlas patstāvīgi.

1.10. Prece - jebkurš īpašums, ieskaitot mākslas priekšmetus un antikvariātu, ko Pārdevējs pārdod vai ir paredzējis pārdošanai saskaņā ar Līgumu, kas nav izņemts no apgrozības un nav ierobežots apritē Latvijas Republikas teritorijā, un ko nav aizliegts izvietot Sludinājumos Vietnē/Lietojumprogrammā, saskaņā ar Noteikumiem un nosacījumiem.

1.11. Vietne - programmatūras un aparatūras kopums priekš datoriem, kas nodrošina publikāciju, lai skatītu informāciju un datus, kurus vieno kopīgs mērķis, izmantojot tehniskos līdzekļus, ko izmanto saziņai starp datoriem Internetā. Vietnei var piekļūt, izmantojot unikālu elektronisku adresi vai tās burtu apzīmējumu. Vietne nozīmē vietni, kas atrodas Interneta vietnes adresē www.antiqon.com

1.12. Antiqon - resurss, kas nozīmē Administrācijas un/vai Pārdevēju ievietotās informācijas (satura) kopumu un Administrācijas intelektuālo īpašumu (ieskaitot datorprogrammu, interfeisa grafisko dizainu (dizains) utt.), kuram piekļuvi nodrošina dažādas lietojuma ierīces, kas pieslēgtas pie Interneta, un ļauj izmantot Vietnes funkcionalitāti.

1.13. Līgums - šis līgums par preču pirkšanu un pārdošanu, kas noslēgts starp Pārdevēju un Pircēju, izmantojot "Droša darījuma" tiešsaistes pakalpojumu.

1.14. Preces vērtība - Preces cena, kas izteikta tikai Eiropas Savienības valūtā - Eiro, par kuru sākotnēji vienojas Pircējs un Pārdevējs Sludinājumā Vietnē/Lietojumprogrammā.

1.15. Puses - Pircējs un Pārdevējs, ja tās tiek kopīgi pieminētas, un Puse - jebkura no tām, ja tās tiek minētas atsevišķi.

1.16. Sludinājums - Pārdevēja piedāvājums par noteiktas Preces pārdošanu ar norādītu informāciju par šo Preci: detalizēts preces stāvokļa, tā mērķa un īpašību apraksts, tās trūkumi, norāde par tās izgatavošanas periodu, kā arī cita nepieciešamā un patiesa informācija par Preci, kas nodrošina tās pareizas Pircēja izvēles iespējas.

1.17. Personīgais kabinets - Pircēja/Pārdevēja mijiedarbības ar Vietni/Lietojumprogrammu saskarne, kas ļauj viņam apskatīt Sludinājumus un pārvaldīt tos, mainīt Pircēja/Pārdevēja norādīto informāciju par sevi (uzvārds, vārds, tālruņa numurs), kas Pircējam/Pārdevējam ir pieejama pēc reģistrēšanās Vietnē/Lietojumprogrammā, ievadot Pieteikumvārdu un Paroli.

1.18. Noteikumi - vietnes Antiqon lietošanas noteikumi, kas publicēti sadaļā Noteikumi un nosacījumi, kas nosaka Vietnes/Lietojumprogrammas lietošanas un attīstības nosacījumus, kā arī tās lietotāju un Administrācijas tiesības un pienākumus.

1.19. Piegādes dienests - juridiska persona, kas šī Līguma izpildes nolūkā nodrošina Preču piegādes un apdrošināšanas pakalpojumus.

2. Līguma priekšmets

2.1. Saskaņā ar šo Līgumu Pārdevējs apņemas pārdot Preci Pircējam saskaņā ar Sludinājumā norādītajiem noteikumiem, un Pircējs apņemas maksāt par Preci, izmantojot "Droša darījuma" tiešsaistes pakalpojumu, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

2.2. Preču detalizētu aprakstu, to izmaksas, izmērus (piegādes un apdrošināšanas izmaksu aprēķināšanai) un citus attiecīgus nosacījumus, Pārdevējs norāda Sludinājumā, kuru viņš ievietojis Vietnes/Lietojumprogrammas Aizsargātajās lapās, izmantojot programmatūru un tehnisko nodrošinājumu Noteikumos paredzētajā veidā.

Preču piegādes un apdrošināšanas noteikumus un nosacījumus nosaka Piegādes dienests, saskaņā ar Līguma 6.1. punktu.

No brīža, kad Pārdevējs apstiprina savu piekrišanu pārdot Preci, izmantojot tiešsaistes pakalpojumu "Drošs darījums" (nospiežot pogu "Apstiprināt" Pārdevēja personīgajā kabinetā vai pa e-pastu, kas nosūtīts uz e-pasta adresi, kuru Pārdevējs norādījis reģistrācijas laikā, kā daļu no priekšlikuma noslēgt Līgumu ar Pārdevēju nosacījumiem, kas norādīti piedāvājumā "Drošs darījums"), šis Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, un Sludinājums kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

2.3. Saskaņā ar šo Līgumu, pēc tam, kad Puses ir pilnībā izpildījušas visus šī Līguma nosacījumus, Uzņēmums Pircēja vārdā, lai apmaksātu Preci, samaksā Pārdevējam naudu uz bankas kontu, kas norādīts Pārdevēja personīgajā kabinetā, vienlaikus ieturot bankas un citus ar naudas pārskaitīšanu saistītos izdevumus, kas saitīti ar naudas līdzekļu pārskaitīšanu Pārdevējam.

2.4. Izmaksas, kas saistītas ar Preču piegādi, izmantojot Piegādes dienestu, Pircējs sedz atsevišķi.

2.5. Izmaksas, kas saistītas ar Preču atgriešanu Pārdevējam, Pircējs sedz atsevišķi.

2.6. Bankas un citus izdevumus , kas Preču iegādes vai Preču atgriešanas Pārdevējam gadījumā radušies Uzņēmumam, Pircējs sedz atsevišķi.

2.7. Uzņēmuma atlīdzība "Pakalpojuma samaksa" par tiešsaistes pakalpojuma "Drošs darījums" izmantošanu ir 10% no Preces vērtības un tiek ieturēta pēc tam, kad Puses ir pilnībā izpildījušas visus šī Līguma nosacījumus.

3. Sludinājuma ievietošana Vietnē/Lietujumprogrammā un Pircēja piedāvājums

3.1. Reklāmas izvietošanu Pārdevējs veic, izmantojot Vietnes/Lietojumprogrammas programmatūru un aparatūru Vietnes/Lietojumprogrammas Aizsargātajās lappusēs Noteikumos paredzētajā veidā.

3.2. Uzskatāms, ka Pārdevējs ievietojis Sludinājumu no brīža, kad viņš noklikšķina uz taustiņa "Publicēt". Sludinājumā jāietver visa nepieciešamā informācija, ko paredz spēkā esošās Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības un Noteikumi. Lai pārdotu Preces, izmantojot tiešsaistes pakalpojumu"Drošs darījums", Pārdevējs pirms Paziņojuma aizpildīšanas iziet profila pārbaudes procesu, kā arī savā Personīgajā kabinetā norāda derīgu bankas norēķinu informāciju - naudas ieskaitīšanai tajā kā samaksu par Precēm, kas paredzēta šajā Līgumā.

3.3. Pircēja Piedāvājums noslēgt Līgumu par Preču pirkšanu un pārdošanu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem tiek uzskatīts par nosūtītu Pārdevējam brīdī, kad Pircējs noklikšķina uz taustiņa "Rezervēt". Vietnes/Lietojumprogrammas tehniskie līdzekļi ļauj identificēt norādītā taustiņa klikšķi, kas veikts zem Pircēja Lietotāja vārda. Noklikšķinot uz norādītā taustiņa (izmantojot Vietnes/Lietojumprogrammas programmatūru/tehniskos līdzekļus), Sludinājuma statuss mainās uz statusu "Rezervēts", kurā Preces atrodas 72 (septiņdesmit divas) stundas, kas dotas, lai Pārdevējs apstiprinātu Preču pieejamību, izveidotu rēķinu un Pircējs to apmaksātu. Ja maksājums nav apstiprināts, pēc 72 (septiņdesmit divām) stundām Preču statuss automātiski mainās un Prece atgriežas pārdošanā. Ja Pārdevējs neapstiprina Preces pieejamību, Prece automātiski tiek atsauktas no pārdošanas.

3.4. Pircējam ir tiesības pirms piedāvājuma Pārdevējam nosūtīšanas iegādāties preces, izmantojot "Drošā darījuma" tiešsaistes pakalpojumu (līdz tiek noklikšķināts uz taustiņa "Rezervēt"), vērsties pie Uzņēmuma ar lūgumu noskaidrot informāciju par Preci, tās pirkšanas un piegādes nosacījumiem (ikona "Uzdot jautājumu").

3.5. Sludinājumā nedrīkst būt piedāvājums pārdot Preci, kas ir aizliegta vai ierobežota apritē saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Noteikumiem.

3.6. Par Sludinājumā norādītās informācijas atbilstību Latvijas Republikas normatīvajien aktiem un Noteikumu prasībām ir atbildīgs Pārdevējs.

4. Pārdevēja piekrišana

4.1. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu brīdī, kad Pārdevējs apstiprina savu piekrišanu pārdot Preci, izmantojot tiešsaistes pakalpojumu "Drošs darījums" (Pārdevējs noklikšķina uz taustiņa "Apstiprināt" Lietotāja personīgajā kabinetā vai e-pastā, kas tiek nosūtīts uz e-pasta adresi, kuru Pārdevējs norādījis reģistrācijas laikā, kas ir daļa no priekšlikuma noslēgt Līgumu ar Pārdevēju uz noteikumu, kas izklāstīti piedāvājumā "Drošs darījums", pamata).

4.2. Pārdevējam nenospiežot taustiņu "Apstiprināt" Lietotāja personīgajā kabinetā vai e-pastā, kas nosūtīts uz e-pasta adresi, kuru Pārdevējs norādījis reģistrācijas laikā, Pircējam netiks piestādīts rēķins.

5. Pakalpojuma "Drošs darījums" lietošanas noteikumi

5.1. Lai izmantotu tiešsaistes pakalpojumu "Drošs darījums", Pārdevējam Personīgajā kabinetā ir jābūt tam piesaistītai maksājumu informācijai, lai tajā ieskaitītu Līgumā paredzēto samaksu, lai norēķinātos par Preci.

5.2. Kad Pircējs noklikšķina uz taustiņa "Pirkt", lai samaksātu par Preci, izmantojot tiešsaistes pakalpojumu "Drošs darījums", tiek parādīts logs metodes izvēlei un Pasūtījuma apmaksas apstiprināšanai.

5.3. Ja Pārdevējs ievieto Sludinājumu tādas Preces pārdošanai, kuras viņam nav, Vietnes/Lietojumprogrammas Administrācija paziņo Pārdevējam, ka atkārtota Noteikumu pārkāpuma gadījumā, Administrācija patur tiesības apturēt un/vai pārtraukt Pārdevēja piekļuvi Vietnei/Lietojumprogrammai pilnībā vai daļēji, tostarp noraidot, bloķējot, dzēšot Pārdevēja reklāmas un/vai viņa Personīgo kabinetu.

5.4. Informācijas un tehnoloģisko mijiedarbību starp Uzņēmumu un Pircēju/Pārdevēju/Piegādes dienestu attiecībā uz naudas līdzekļu pārskaitīšanu par Precēm un Preču piegādes pakalpojumiem nodrošina Vietnes/ Lietojumprogrammas Administrācija.

5.5. Veicot naudas pārskaitījumus, Uzņēmums vadās pēc Pircēja norādījumiem, kas sniegti saskaņā ar Pircēja norādījumu noteikumiem.

5.6. Veicot naudas pārskaitījumus, Uzņēmums vadās pēc Pārdevēja norādījumiem, kas tiek sniegti saskaņā ar Pārdevēja norādījumu noteikumiem.

6. Preču piegādes un pieņemšanas noteikumi

6.1. Preces nosūtīšanas caur Piegādes dienestu gadījumā, Pārdevējam ir pienākums:

6.1.1. Izlasīt Piegādes un kravas apdrošināšanas noteikumus, kas pieejami vietnē http://pkspost.com.

6.1.2. Nosūtīt Preces Pircējam, izmantojot Piegādes dienestu - 3 (trīs) dienu laikā no Pircēja apstiprinājuma un samaksas par Pasūtījumu brīža.

6.1.3. Nodrošināt Preču iesaiņošanu saskaņā ar piemērojamajiem Kravas iesaiņošanas lai tos pieņemtu pārvadāšanai, noteikumiem.

6.1.4. Atlīdzināt Piegādes dienesta papildus izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi Pircējam, ja Sludinājumā norādītā informācija par Preces izmēriem, svaru ir nepatiesa, kā arī ja Preces iesaiņojums neatbilst spēkā esošajiem Kravas iesaiņošanas lai tos pieņemtu pārvadāšanai, noteikumiem, kas radījis Preces piegādes izmaksu pieaugumu.

6.1.5. Ja nepieciešams, uzrādīt Piegādes dienestam dokumentus/atļaujas Preces eksportam, saskaņā ar spēkā esošajiem Preces atrašanās valsts normatīvajiem aktiem.

6.2. Preču nosūtīšanas gadījumā, izmantojot Piegādes dienestu, Pircējam ir pienākums:

6.2.1. iepazīties ar kravas piegādes un apdrošināšanas noteikumiem, kas ievietoti vietnē http://pkspost.com, savā Lietotāja kabinetā noklikšķinot uz taustiņa "Maksāt", Pircējs apstiprina pilnīgu piekrišanu kravas piegādes un apdrošināšanas noteikumiem.

6.2.2. Saņemt Preci vai nodrošināt Preces saņemšanu 3 (trīs) dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no Piegādes dienesta par Preču piegādi Piegādes dienesta izsniegšanas vietā, proti:

Pircēja adresē;

- Muitas punktā (muitas dienestu pieprasījuma gadījumā par nepieciešamību Pircējam izpildīt muitas noteikumus, kas saistīti ar atmuitošanu, nodevu samaksu par ievedamo Preci saskaņā ar spēkā esošajiem muitas tiesību aktiem valstī, kuru Pircējs noteicis piegādei);

- Piegādes dienesta izsniegšanas vietā.

6.3. Pēc tam, kad Pircējs saņēmis Preci, Piegādes dienests automātiski nosūta paziņojumu Vietnes/Lietujumprogrammas Administrācijai. Preču saņemšana Piegādes dienesta nodošanas punktā ir Pircēja rīkojums ar konkludentām darbībām Uzņēmumam automātiski pārskaitīt naudu Pārdevējam par pārdoto Preci pēc 14 dienām, saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāja tiesību aizsardzības likumu.

6.4. Brīdī, kad Pircējs saņem Preces Piegādes dienesta izsniegšanas vietā, Pircējam ir jāpārbauda, ​​vai Preces atbilst Pārdevēja Sludinājumā noteiktajam aprakstam, vai iesaiņojums nav bojāts un saturs ir pieejams.

6.5. Gadījumā, ja iepakojums ir bojāts un rezultātā biojāta arī Prece, Pircējam ir pienākums:

- Saskaņā ar piegādes un kravas apdrošināšanas noteikumiem, Piegādes dienesta pārstāvja klātbūtnē sastādīt Piegādes dienesta Aktu pēc tā veidlapas. Ja Akts netiek sastādīts un pavaddokumenti tiek parakstīti, turpmākas pretenzijas par kravas (Preces) integritāti Piegādes dienests nepieņem.

- Iesniegt Pretenziju Lietotāja personīgajā kabinetā, norādot pretenzijas veidu "Iepakojuma un preces bojājums", aprakstīt pretenziju un pievienot dokumenta datni – Akta kopiju.

- Naudas līdzekļi par bojāto Preci tiek samaksāti Pircējam saskaņā ar piegādes un kravas apdrošināšanu noteikumiem.

6.6. Ja netiek ievērots 6.2.2. punkta noteikums 3 (trīs) dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no Piegādes dienesta par Preču piegādi izsniegšanas vietā, stājas spēkā Pircēja rīkojums ar konkludentām darbībām Uzņēmumam automātiski pārskaitīt naudas līdzekļus Pārdevējam par pārdoto Preci pēc 14 (četrpadsmit) dienām, saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

6.7. Pārdevējs ir atbildīgs par noteiktā termiņa (Līguma 6.1. punkts) un Preces nosūtīšanas veida ievērošanu.

Ja Pārdevējs pārkāpj Preces nosūtīšanas termiņu, kas noteikts Līguma 6.1.2. punktā:

- Pasūtījums tiek atcelts,

- Naudas līdzekļi tiek atgriezti Pircējam,

- Vietnes/Lietojumprogrammas Administrācijai ir tiesības pilnībā vai daļēji apturēt un/vai pārtraukt Pārdevēja piekļuvi Vietnei/Lietojumprogrammai, tostarp noraidot, bloķējot, dzēšot Pārdevēja Sludinājumus un/vai viņa Personīgo kabinetu.

6.8. Pārdevējs ir atbildīgs par atbilstošu Preču iesaiņojumu, nodrošinot tās pilnīgu drošību piegādes laikā.

6.9. Piegādātās Preces izmēram/svaram jāatbilst Preces aprakstam, ko Pārdevējs norādījis Sludinājumā.

6.10. Maksimālais piegādes laiks nedrīkst pārsniegt 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no Preces nosūtīšanas dienas. Puses atzīst noteikto laika posmu par saprātīgu Preču nosūtīšanai, saņemšanai, pārbaudei un iespējamo pretenziju iesniegšanai.

7. Strīda starp Pircēju un Pārdevēju atvēršanas un risināšanas kārtība

7.1. Ja Pircējs saņem Preces, kas neatbilst Pārdevēja Sludinājumā norādītajam aprakstam, vai arī tās nav saskaņotā apjomā, Pircējam ir tiesības iesniegt pretenziju Pārdevējam, izmantojot programmatūru un tehniskos līdzekļus Vietnes/Lietojumprogrammas drošajās lapās, proti, Lietotāja Personīgā kabineta sadaļā "Veikals/Mani pirkumi" noklikšķinot taustiņu "Iesniegt pretenziju" iegādātās Preces kartiņā.

7.2. Kad Pircējs uzsāk strīdu, Pārdevējs pa e-pastu, ar kuru tas ir reģistrējies, saņem paziņojumu par Pircēja pretenzijām attiecībā uz Preci, norādot strīda uzsākšanas iemeslus (defektu apraksts, fotoattēli utt.).

7.3. Pārdevējam un Pircējam ir jāpanāk savstarpēja domstarpību izšķiršana, apstiprinot vienas no strīdā iesaistītajām pusēm ierosināto strīda risinājumu un par šādu lēmumu jāpaziņo Vietnes/Lietojumprogrammas Administrācijai. Saskaņā ar abu Pušu savstarpēju lēmumu naudas līdzekļi tiks pārskaitīti Pircējam vai Pārdevējam Pušu saskaņotā apmērā. Pusēm atsevišķi jāvienojas par nepieciešamību atgriezt Preci Pārdevējam.

7.4. Ja Puses nav panākušas savstarpēju domstarpību risinājumu saskaņā ar Līguma 7.3. punktu, Pusēm ir pienākums strīdā iekļaut Šķīrējtiesnesi, nospiežot taustiņu "Uzaicināt šķīrējtiesnesi". Šķīrējtiesneša uzaicinājums risināt strīdu tiek uzskatīts par pamatu tam, lai Šķīrējtiesis izskatītu strīdu un pieņemtu lēmumu. Laiks, kurā Šķīrējtiesnesis izskata strīdu un pieņem lēmumu ir 7 (septiņas) kalendārās dienas. Naudas pārskaitīšana/atmaksa strīdā iesaistītajām Pusēm tiek veikta pēc Šķīrējtiesneša lēmuma.

Piekrītot šī Līguma noteikumiem, Pārdevējs un Pircējs ir īpaši vienojušies un piekrīt, ka Šķīrējtiesneša lēmums par radušos strīdu ir saskaņota abu Pušu gribas vienošanās kas pieņemta, ievērojot katras Puses tiesības, un tā tiek izpildīta bez iebildumiem.

Katrai no Pusēm ir tiesības iesniegt Šķīrējtiesnesim pieejamos pierādījumus par savu saistību pienācīgu izpildi saskaņā ar šo Līgumu, kā arī citu nepieciešamo informāciju un materiālus, ko pieprasa Šķīrējtiesnesis.

7.5. Preces neatbilstības Pārdevēja Sludinājumā norādītajam aprakstam gadījumā, neatbilstības apstiprināšanai nepieciešams eksperta novērtējums, jebkurai no Pusēm ir tiesības sazināties ar neatkarīgu specializētu organizāciju Preces pārbaudei. Izdevumus, kas saistīti ar ekspertīzes apmaksu, sedz tā Puse, kura ir izteikusi vēlmi veikt ekspertīzi.

Šķīrējtiesnesis nesniedz Preču ekspertīzes pakalpojumus.

7.6. Preču atgriešana Pārdevējam tiek nodrošināta uz Pircēja rēķina.

7.7. Bankas un citu nodevu apmaksa tiek veikta uz Pircēja rēķina.

8. Tiesības uz Preci

8.1. Preces īpašumtiesības un tās nejaušas nozaudēšanas risks pāriet no Pārdevēja Pircējam brīdī, kad Pircējs Preci saņem no Piegādes dienesta.

8.2. Pārdevējs ir atbildīgs par Preces drošību līdz tās nodošanai Pircējam.

8.3. Pārdevējs garantē, ka viņš ir Preču likumīgais īpašnieks, kam ir visas nepieciešamās tiesības to atsavināšanai par labu Pircējam.

8.4. Pārdevējs garantē, ka Prece, uz piegādes brīdi Pircējam, nav ieķīlāta, nav arestēta, un uz to neattiecas trešo personu prasības.

8.5. Ja Pārdevējam nebija tiesību brīvi un pilnībā rīkoties ar Preci un (vai) šajā Līgumā Pārdevēja garantētie fakti izrādījās nepatiesi, kļūdaini vai nepatiesi, Pircējam ir tiesības pieprasīt no Pārdevēja kompensāciju par viņam nodarītajiem zaudējumiem, ieskaitot juridiskās izmaksas.

8.6. Citos gadījumos jautājumus, kas saistīti ar tiesībām uz Precēm, regulē spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti.

9. Pušu atbildība

9.1. Par Līgumā paredzēto saistību nepildīšanu vai nepareizu izpildi Puses nes atbildību saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

9.2. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līgumā paredzēto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi nepārvaramas varas gadījumā, tas ir, ārkārtas un nenovēršamu apstākļu dēļ, apstākļos, kas tiek saprasti kā valsts iestāžu neatļauta darbība, pilsoņu nemieri, epidēmijas, blokādes, embargo, zemestrīce, plūdi, ugunsgrēki vai citi dabas katastrofas.

10. Līguma noslēgšana, stāšanās spēkā, grozīšana un izbeigšana

10.1. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pārdevējs apstiprina savu piekrišanu pārdot Preci, izmantojot tiešsaistes pakalpojumu "Drošs darījums" (Pārdevējs noklikšķina uz taustiņa "Apstiprināt" Lietotāja personīgajā kabinetā vai e-pastā, kas nosūtīts uz e-pasta adresi, kuru Pārdevējs norādījis reģistrācijas laikā).

10.2. Darbības, kas saistītas ar Līguma noslēgšanu, grozīšanu, izbeigšanu vai izpildi un kuras veic persona, kura ir izmantojusi Pārdevēja vai Pircēja Lietotāja vārdu un Paroli, lai piekļūtu Vietnes/Lietojumsprogrammas Aizsargātajām lapām, tiek uzskatītas kā tādas, kas veiktas Pircēja/Pārdevēja vārdā, it kā šīs darbības veicis pats Pārdevējs/Pircējs būtu veicis personīgi.

10.3. Noslēgtā līguma pastāvēšanu cita starpā apstiprina arī Pušu rīcība.

10.4. Kad Pārdevējs pieņem Piedāvājumu, Vietnes/Lietojumprogrammu Administrācija, izmantojot Vietni/Lietojumprogrammas programmatūru un aparatūru, ir tiesīga piešķirt Līgumam iekšējo numuru un datumu, kas ir pieejami Pārdevējam un Pircējam, izmantojot Vietni/Lietojumprogrammu un aparatūru, izmantojot Vietnes/Lietojumprogrammas aizsargājamās lapas.

10.5. Šo Līgumu var grozīt tikai ar Pušu savstarpēju vienošanos gadījumos, kas paredzēti šajā Līgumā.

11. Piemērojamie tiesību akti un strīdu izšķiršana

11.1. Līgumu tulko un interpretē saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

11.2. Ja rodas jebkādi strīdi vai domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, Puses pieliek visas pūles, lai tos atrisinātu sarunu ceļā.

11.3. Ja radušos strīdu un domstarpības neizdodas atrisināt sarunu ceļā, tās var izšķirt tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

12. Konfidencialitāte

12.1. Pārdevējs vai Pircējs, kuri ir saņēmuši konfidenciālu informāciju, vai ziņas, kas satur Pircēja vai Pārdevēja komercnoslēpumus, lai izpildītu savas saistības saskaņā ar šo Līgumu, nav tiesīgi izpaust šo informāciju trešajām personām bez otras Līguma Puses rakstiskas atļaujas, ja vien likumā nav noteikts citādi.

12.2. Par šī Līguma 12.1. punktā noteiktā pienākuma pārkāpumu Pircējs un Pārdevējs ir atbildīgi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

13. Nobeiguma noteikumi

13.1. Noslēdzot šo Līgumu, Pārdevējs un Pircējs garantē, ka viņiem, saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem un izcelsmes valsts normatīvajiem aktiem, piemīt pilnīga tiesībspēja un rīcībspēja, kā arī viņiem ir tiesības noslēgt šo Līgumu.

13.2. Puses sūta visus paziņojumus, pretenzijas un dokumentus, izmantojot īpašu Vietnes/Lietojumprogrammas programmatūras un tehnisko nodrošinājumu, kas atrodas Vietnes/Lietojumprogrammas Aizsargātajās lapās. Šādi paziņojumi un pretenzijas tiek glabātas, izmantojot Vietnes/Lietojumprogrammas programmatūru un aparatūru. Puses vienojas, ka šādi paziņojumi un dokumenti tiks uzskatīti par derīgiem šā Līguma mērķiem (ieskaitot gadījumus, kad ir izmantots paraksta pa faksu atveidojums), būs līdzvērtīgi rakstiskiem dokumentiem, kurus parakstījuši Pušu pilnvaroti pārstāvji, un tiem ir tāda pati juridiskā nozīme .

13.3. Pušu domstarpību gadījumā, risinot šādas domstarpības, noteicošā ir informācija, kas ierakstīta, izmantojot Vietnes/Lietojumprogrammas tehniskos līdzekļus.

13.4. Pircējs un Pārdevējs garantē, ka viņi Vietni/Lietojumprogrammu izmanto saskaņā ar tās lietošanas noteikumiem un nosacījumiem, informācija par viņiem Vietnes/Lietojumprogrammas Aizsargātajās lapās tiek atspoguļota pareizi un pilnīgi, viņi darbojas ar saviem, nevis fiktīviem nosaukumiem, visas darbības, kas veiktas Vietnē/Lietojumprogrammā ar Pieteikumvārdu un Paroli, tiek veiktas personīgi vai caur pilnvarotajām personām, tās ir saistošas un juridiski derīgas Pircējam un Pārdevējam. Puses apņemas informēt Vietnes/Lietojumprogrammas Administrāciju par visiem Lietotāja un Paroles neatļautas atklāšanas trešajām personām faktiem.

13.5. Visi maksājumi saskaņā ar šo Līgumu tiek veikti vienīgi Eiropas Savienības valūtā - eiro.

13.6. Visas izmaiņas Līgumā, kā arī citas vienošanās starp Pusēm, sarakste starp tām, paziņojumi un pārsūdzības tiek veikti tikai latviešu, krievu vai angļu valodā.

Subscribe to our newsletter
Never miss new auctions
Subscribe

Services

more
more
more
more