Noteikumi un nosacījumi

Šeit Jūs varat iepazīties ar tirdzniecības platformas "Antiqon" galvenajiem noteikumiem un nosacījumiem

Antiqon izsoles noteikumi

Izsoles noteikumi

Šie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka "Antiqon" atklātās izsoles darbības kārtību un nosacījumus Solīšanas organizēšanai un rīkošanai Izsoles veidā, kā arī kārtību un nosacījumus apmeklētāju dalībai Izsolē un viņu Lotes iegādei Solīšanā. Noteikumi stājas spēkā un kļūst saistoši ikvienai personai, kas rīkojas savās interesēs vai darbojas tās pārstāvētās juridiskās personas vārdā un interesēs, no reģistrēšanās kā Izsoles Dalībniekam brīža. 

1. Termini un definīcijas

1.1. Izsole - "Antiqon" atklātā izsole, kustama īpašuma, proti, mākslas un senlietu publiska pārdošana, kas tiek veikta saskaņā ar Izsoles noteikumiem, izsoles tirdzniecības zālē Brīvības ielā 52 -1B, Rīgā un / vai tīmekļa vietnē www.antiqon.com tiešsaistes solīšanas veidā.

1.2. Uzņēmums - SIA "Antiqon", reģistrācijas numurs 40103941382, juridiskā adrese Brīvības 52-1B, Rīga, LV-1010, Latvija, kas organizē un vada atklātu Solīšanu izsoles veidā, darbojas kā Pārdevēja pilnvarnieks. Izņēmuma kārtā Uzņēmums var pārdot Uzņēmumam piederošās Lotes uz savu īpašuma tiesību pamata.

1.3. Vietne - programmatūras un aparatūras kopums datoriem, kas apvienotas ar kopīgu mērķi, ar tehnisku līdzekļu palīdzību, kas tiek pielietoti datoru savstarpējai saziņai internetā, kas nodrošina informācijas un datu publicēšanu to apskatīšanai. Vietnei var piekļūt, izmantojot unikālu e-pasta adresi vai tās apzīmējumu, kas sastāv no burtiem. Vietne ir vietne, kas atrodas internetā pēc adreses www.antiqon.com.

1.4. Solīšana - Solīšana Izsoles veidā, kurā var piedalīties ikviena pilnībā rīcībspējīga fiziska persona, kas sasniegusi astoņpadsmit gadu vecumu, vai arī rīcībspējīga fiziska persona, kas sasniegusi astoņpadsmit gadu vecumu, rīkojoties juridiskas personas vārdā un interesēs, un, kas var piedāvāt cenu par Izsolē piedāvāto Loti.

1.5. Lote - kustama manta, proti, mākslas darbs vai antikvariāts priekšmets, kas nav izņemts un nav ierobežots apgrozībai Latvijas Republikas teritorijā, ko Pārdevējs izlicis Izsolei.

1.6. Pārdevējs - fiziska vai juridiska persona, Lotes likumīgais īpašnieks, ar kuru Uzņēmums ir noslēdzis līgumu par tiesībām izvietot Loti Izsolē. Pārdevējam ir tiesības apskatīt informāciju par savu Loti Vietnē, kā arī uzraudzīt Solīšanas gaitu un rezultātus, saistībā ar viņa Loti, izmantojot savu Personīgo kontu.

1.7. Izsoles Dalībnieks - fiziska persona, kas reģistrējusies (izsoļu zālē vai izmantojot iepriekš aizpildītu reģistrācijas veidlapu) un kurai ir piešķirtas tiesības piedalīties Solīšanā, rīkojoties savās interesēs vai rīkojoties viņa pārstāvētās juridiskās personas vārdā un interesēs, kā arī reģistrēts un pārbaudīts Vietnes lietotājs, kurš ir pievienojies šiem Noteikumiem, rīkojoties savās interesēs vai rīkojoties tā pārstāvētās juridiskās personas vārdā un interesēs, kurai ir piekļuve Vietnei, izmantojot internetu, un, kura izmanto Vietni, lai piedāvātu savu cenu par Izsolē piedāvāto Loti, izvietojot savu Likmi.

1.8. Vietnes Lietotājs - rīcībspējīga fiziska persona, kas apstiprinājusi Lietotāja līgumu, kas rīkojas savās interesēs vai rīkojas tās pārstāvētās juridiskās personas vārdā un interesēs, un, kurai ir piekļuve Vietnei www.antiqon.com.

1.9. Pircējs - Izsoles Dalībnieks, kurš ir Izsoles solīšanas uzvarētājs attiecībā uz vienu Loti vienas Izsoles ietvaros.

1.10. Novērtējums - domājamā Lotes pārdošanas cena, ko noteicis Uzņēmums, izvietojot Loti Solīšanai.

1.11. Likme - Izsoles Dalībnieka piedāvājums iegādāties Loti par vēlamo cenu eiro.

1.12. Sākotnējā cena - Lotes cena, ko Uzņēmums nosaka, izvietojot Loti Izsolē, no kuras Izsole sākas.

1.13. Rezerves cena - Pārdevējam pieņemamā minimālā cena, par kuru Lote drīkst būt pārdota izsolē. Šī cena Izsoles Dalībniekiem nav zināma, kamēr viena no Izsoles Dalībnieku Likmju cenām nesasniedz Rezerves cenu.

1.14. Pašreizējā cena - pēdējā Izsoles Dalībnieka iesniegtā Likmes cena attiecībā uz piedāvāto Loti.

1.15. Minimālais solis - minimālā starpība starp jaunās Likmes cenu un Iepriekšējās Likmes cenu, ko Izsoles Dalībnieki iesniedza attiecībā uz vienu un to pašu Loti vienas un tās pašas izsoles Solīšanas laikā.

Minimālais solis izsolēs tiek noteikts, izmantojot formulu:

No 1 līdz 99 eiro - solis 5 eiro

No 100 līdz 199 eiro - solis 10 eiro

No 200 līdz 299 eiro - solis 20 eiro

No 300 līdz 399 eiro - solis 30 eiro

No 400 līdz 499 eiro - solis 40 eiro

No 500 līdz 999 eiro - solis 50 eiro

No 1000 līdz 1999 eiro - solis 100 eiro

No 2000 līdz 2999 eiro - solis 200 eiro

No 3000 līdz 3999 eiro - solis 300 eiro

No 4000 līdz 4999 eiro - solis 400 eiro

No 5000 līdz 9999 eiro - solis 500 eiro

No 10000 līdz 19999 eiro - solis 1000 eiro

No 20000 līdz 29999 eiro - solis 1000 eiro

No 30000 līdz 39999 eiro - solis 3000 eiro

No 40000 līdz 49999 eiro - solis 4000 eiro

Sākot no 50001 eiro - solis 5000 eiro

1.16. Maksimālā likme - Izsoles Dalībnieka piedāvātā maksimālā cena, kas Uzņēmumam ir ir obligāta, lai, Izsoles Dalībnieka vārdā, automātiski veiktu paaugstinātas Likmes noteiktās maksimālās likmes ietvaros.

1.17.Āmura cena - augstākā, vadošā cena par Loti. Āmura cenu nosaka izsoles vadītājs, un tā tiek parādīta Lotes lapā, Vietnē www.antiqon.com.

1.18. Personīgais konts - Vietnes sadaļa, ar kuras palīdzību Izsoles Dalībnieks var uzraudzīt personīgo kontu statusu, personas datus, Lotu un Solīšanas vēsturi, veikt maksājumus par Lotēm un organizēt Lotu piegādi, un, Pārdevējs var pārraudzīt savu Lotu Solīšanas rezultātus.

1.19. Komisija - Uzņēmuma atlīdzība par Izsoles rīkošanas pakalpojumu sniegšanu, kas tiek aprēķināta procentos no Āmura cenas. 

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Šie Noteikumi nosaka kārtību, kādā Izsolē tiek organizēta Solīšana un piedalīšanās Solīšanā Izsoles zālē, pa tālruni, pēc iepriekšējas pieteikšanās, vai, izmantojot Vietni www.antiqon.com.

2.2. Izmantojot Vietnes www.antiqon.com pakalpojumus, Vietnes Lietotājs piekrīt un akceptē visus šo Noteikumu nosacījumus, ieskaitot visus aprakstus un instrukcijas, kas attiecas uz Uzņēmuma pakalpojumu un Vietnes izmantošanu, piedalīšanos Solīšanā un Lotu iegādi Solīšanas laikā.

2.3. Šie Noteikumi attiecas uz visiem esošajiem (faktiski funkcionējošajiem) Vietnes pakalpojumiem (servisiem), kā arī uz jebkurām to izmaiņām un papildu pakalpojumiem (servisiem), kas parādīsies nākotnē.

2.4. Jebkura informācija Vietnē informatīvā nolūkā var tikt piedāvāta vairākās valodās.

2.5. Vietnes Lietotājam, kurš pārkāpj šo Noteikumu nosacījumus, nebūs tiesību piedalīties Izsolē Vietnē, un visi pieejamie šāda Izsoles Dalībnieka Solīšanas rezultāti tiks atcelti, bez kompensācijas no Uzņēmuma puses par iespējamiem zaudējumiem.

3. Izsoles Dalībnieka reģistrācija

3.1. Reģistrēšanās kā Izsoles Dalībniekam nozīmē, ka Izsoles Dalībnieks ir izlasījis un piekritis šiem Noteikumiem. Šie Noteikumi kļūst saistoši, reģistrējoties kā Izsoles Dalībniekam brīdī.

3.2. Izsoles Dalībnieka reģistrācija notiek šādos veidos:

3.2.1. Izsoles zālē, aizpildot reģistrācijas veidlapu un uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

3.2.2. Iepriekš rakstiski aizpildot un Uzņēmumam reģistrācijai nosūtot veidlapas. 

3.2.3. Uzņēmuma Vietnē www.antiqon.com Lietotājam veicot aktīvas darbības. Reģistrējoties Vietnē kā Izsoles Dalībniekam, Lietotāja pienākums ir sniegt Uzņēmumam nepieciešamo patiesu un aktuālu informāciju, lai izveidotu Izsoles Dalībnieka Personīgo kontu, Vietnē ir jāveic reģistrācijas un verifikācijas procedūra, sniedzot šādu informāciju - Lietotāja Lietotājvārds (e-pasts), Parole, Adrese, Kontakttālrunis, personu apliecinoša dokumenta kopija, bankas rekvizīti, jebkura rēķina kopija, lai apstiprinātu adresi.

3.3. Pēc reģistrēšanās, kā arī reģistrācijas maksas (Drošības naudas/Garantijas summas) samaksas, ja tāda jāveic, Izsoles Dalībniekam tiek piešķirts unikāls reģistrācijas numurs.

3.4. Izsoles Dalībnieku reģistrācija ar trešo personu datiem ir aizliegta.

3.5. Vietnes Lietotājam nav tiesību izveidot vairāk nekā vienu Izsoles Dalībnieka kontu, kā arī izmantot vairākus kontus, lai piedalītos Solīšanā.

3.6. Lietotājam nav tiesību nodot savu Lietotājvārdu vai Paroli trešajām personām, viņš ir pilnībā atbildīgs par to drošību, patstāvīgi izvēloties to glabāšanas metodi. Ja Lietotājs nepierāda pretējo, jebkuras darbības, kas veiktas, izmantojot viņa Lietotājvārdu, tiek uzskatītas par Lietotāja veiktām. Nesankcionētas piekļuves gadījumā Lietotājvārdam un Parolei un / vai Lietotāja Personīgajam kontam, vai Lietotājvārda vai Paroles izpaušanas gadījumā Lietotāja pienākums ir nekavējoties par to informēt Uzņēmumu.

3.7. Uzņēmums nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Izsoles Dalībniekam radušies, jebkuras nesankcionētas piekļuves kontam gadījumā.

3.8. Izsoles Dalībniekam ir pienākums nekavējoties paziņot Uzņēmumam par visām izmaiņām reģistrācijas datos.

3.9. Uzņēmums patur tiesības, lai identificētu un piešķirtu tiesības Lietotājam piedalīties Izsoles Solīšanā, pieprasīt no Lietotāja, un Lietotājam ir pienākums pēc Uzņēmuma pieprasījuma sniegt tam informāciju, dokumentus un / vai materiālus, kas apstiprina Lietotāja norādītās informācijas patiesumu, kad Lietotājs reģistrējas kā Izsoles Dalībnieks, kā arī šīs informācijas atbilstību šiem Noteikumiem un spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.

4. Izsoles Dalībnieku garantijas

4.1. Izsoles Dalībnieks garantē, ka:

4.1.1. norēķiniem izmantotie līdzekļi nav saistīti ar noziedzīgu darbību, ieskaitot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas;

4.1.2. pret viņu nav vērstas izmeklēšanas darbības, viņš nav apsūdzēts vai notiesāts par naudas atmazgāšanu, teroristiskām darbībām vai citiem noziegumiem.

4.2. Gadījumā, ja Izsoles Dalībnieks Likmes veic citas personas, tostarp juridiskas personas, vārdā, Izsoles Dalībnieks garantē, ka tas iepriekš ir veicis Lotes (-tu) gala pircēja pienācīgu pārbaudi, ievērojot visus piemērojamos normatīvos aktus par naudas atmazgāšanas novēršanu.

5. Solīšanas kārtība

5.1. Pārdevēja Izsolei nodoto Loti Uzņēmums publicē Vietnē attiecīgā kataloga sadaļā un / vai Izsoles drukātajā katalogā, nenorādot informāciju par Pārdevēja datiem. Lote tiek ievietota publiskai pieejamībai ar aprakstu, kas dod iespēju jebkuram Vietnes apmeklētājam apskatīt informāciju par Loti.

5.2. Tiesības piedalīties Solīšanā ir personām, kuras reģistrētas kā Izsoles Dalībnieki un kuras Uzņēmums ir apstiprinājis dalībai Izsolē.

5.3. Izsoles Dalībniekam, kurš atrodas zālē, un, kurš vēlas piedalīties Solīšanā par viņu interesējošo Loti, jāpauž nepārprotama vēlme veikt Likmi par šo Loti, paceļot plāksni ar unikālo Izsoles Dalībnieka numuru. Izsoles Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties Solīšanā pa tālruni reāllaikā, jāpaziņo Uzņēmuma operatoram viennozīmīgs lēmums par Likmes izvietošanu. Izsoles Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties Solīšanā Vietnē, jāpievieno sava Likme Lotes, kas viņu interesē, lapā.

5.4. Likmei jābūt lielākai par iepriekšējo Likmi par summu, kas nav mazāka par Minimālo soli. Ja Lotei nav veikta neviena Likme, tad Minimālā pieļaujamā Likme ir vienāda ar šīs Lotes Sākotnējo cenu.

5.5. Izsoles Dalībniekam zālē ir tiesības nosaukt jebkuru sev vēlamo Lotes cenu, kas ir lielāka nekā iepriekšējā Likme par summu, kas nav mazāka par Minimālo soli. Izsoles Dalībnieks Vietnē, kā arī Izsoles Dalībnieks pa tālruni reāllaikā var palielināt Likmi par Loti, katru nākamo Likmi palielinot par vienu soli, ko piedāvā sistēma vai operators.

5.6. Izsoles Dalībnieks var piedalīties Solīšanā divos veidos, izvēloties veikt vadošo Likmi vai automātisko Solīšanu, nosakot maksimālo fiksēto likmi (Maksimālā cena). Attiecībā uz vadošās Likmes manuālu izvietošanu Izsoles Dalībnieks patstāvīgi nosaka, kad un kādu Likmi iesniegt. Attiecībā uz automātisko Solīšanu, Izsoles Dalībniekam jānorāda Maksimālā likme, kas atbilst lielākajai summai, kuru Izsoles Dalībnieks vēlas maksāt par Loti.

Veicot Maksimālo likmi, Uzņēmums automātiski izvietos minimālo vadošo Likmi Izsoles Dalībnieka vārdā, līdz tiek sasniegts Izsoles Dalībnieka izteiktā Maksimālā likme. Tādējādi, uzvarējusī Likme var būt zemāka par Maksimālo likmi. Ja Izsole beidzas ar diviem Izsoles Dalībniekiem ar divām vienādām Likmēm, pirmā Vietnē reģistrētā Likme ir uzvarējusi. Visas likmes (ieskaitot Maksimālās likmes) ir saistošas Izsoles Dalībniekiem, un tās nevar mainīt vai atcelt.

5.7. Izsoles Dalībnieks var izvietot Maksimālo likmi par pirkumu Vietnē, pa tālruni vai nosūtot paziņojumu pa e-pastu uz [email protected]. Likmes par pirkumiem pa tālruni / e-pastu tiek apstrādātas konfidenciāli, un Uzņēmumam tās jāsaņem 12 (divpadsmit) stundas pirms Izsoles sākuma (attiecināms uz Solīšanu zālē) vai 12 stundas pirms Izsoles beigām (attiecināms uz tiešsaistes Solīšanu). Ja Izsolē divas vienādas Likmes ir atzītas par visaugstākajām, Likme, kuru Uzņēmums reģistrēja pirmo, tiek uzskatīta par uzvarējušu.

Veicot Likmi par pirkumu pa tālruni / e-pastu, Uzņēmums Izsoles Dalībnieka vārdā automātiski izvietos minimālo vadošo Likmi, līdz tiks sasniegta Izsoles Dalībnieka iesniegtā Maksimālā Likme.

Tādējādi, uzvarējusī Likme var būt zemāka par Maksimālo likmi. Uzņēmumam ir tiesības neņemt vērā Likmi, kas saņemta no Izsoles Dalībnieka pa tālruni / e-pastu par Lotes iegādi, ja Uzņēmums uzskata, ka Izsoles Dalībniekam nav iespēju samaksāt vai spējas savlaicīgi Loti paņemt.

Izsoles Dalībniekam, kurš Likmi par pirkumu iesniedzis pa tālruni / e-pastu, pēc Solīšanas beigām ir patstāvīgi jāpārbauda, ​​vai Solīšanas rezultātā pirkums tika reāli veikts. Informāciju par Solīšanas rezultātiem Izsoles Dalībnieks var iegūt, nosūtot pieprasījumu Uzņēmumam pa e-pastu [email protected], kā arī Vietnes www.antiqon.com Lietotāja / Izsoles Dalībnieka Personīgajā kontā sadaļā Izsole, kur automātiski tiek pievienota informācija par uzvarēto Loti. Uzņēmums nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties Izsoles Dalībniekam, ja Uzņēmums savlaicīgi neizvieto no Izsoles Dalībnieka pa tālruni / e-pastu saņemto Likmi.

5.8. Likmju saraksts, kas iesniegtas saistībā ar Loti, tiek publicēts Vietnes lapā, kurā ir detalizēta informācija par Loti.

5.9. Solīšana notiek noteiktu laiku, ko Uzņēmums ir norādījis Vietnē attiecībā uz noteikto Solīšanu un tā tiek pabeigta šim laikam iztekot. Attiecībā uz tiešsaistes solīšanu, solīšanas laika palielināšanai, tiek piemērots šāds noteikums - ja pēdējo Likmi Izsoles Dalībnieks Vietnē veic mazāk nekā 3 (trīs) minūtes pirms Solīšanas laika beigām, Solīšana tiek automātiski pagarināta par 3 (trim) minūtēm.

5.10. Solīšanas uzvarētājs ir Izsoles Dalībnieks, kurš līdz Solīšanas termiņa beigām ir veicis lielu Likmi ar nosacījumu, ka šī Likme nav mazāks par Lotes Rezerves cenu.

5.11. Ja Solīšanas laikā Lotes Rezerves cena netiek sasniegta, attiecīgā Lote tiek uzskatīta par nepārdotu. Informācija par Izsoles Dalībnieku Rezerves cenas sasniegšanu, tiek ievietota Vietnes lapā ar detalizētu informāciju par Loti.

5.12. Lote tiek uzskatīta par pārdotu par cenu, kas norādīta pēdējā Solīšanas uzvarētāja Likmē.

5.13. Informācija par uzvaru Solīšanā tiek atainota Izsoles dalībnieka, kurš uzvarējis Solīšanā, Personīgajā kontā.

5.14. Izsoles Dalībnieks patstāvīgi nes atbildību par visiem pirkumiem, kas radušies nepareizi veiktu Likmju par pirkumiem dēļ, ar nosacījumu, ka kļūdu nav pieļāvis pats Uzņēmums.

6. Samaksa par Izsolē uzvarēto Loti

6.1. Samaksa par Loti Pircējam jāveic 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no Solīšanas beigām.

6.2. Pircējam, kurš uzvarēja Solīšanā, ir pienākums apmaksāt Uzņēmumam pilnu laimētās Lotes vērtību, kas ietver:

6.2.1. Uzvarējušo Likmi;

6.2.2. Uzņēmuma Komisijas maksu par izsoles rīkošanas pakalpojumu sniegšanu 25% (divdesmit pieci procenti) apmērā no Āmura cenas;

6.2.3. Atlīdzību, saskaņā ar autortiesībām par tālākpārdošanu (ja uz uzvarēto Loti tas ir attiecināms);

6.2.4. Jebkuri citi ar pirkumu saistītie nodokļi un nodevas, piemēram, komisijas par maksājumu ar kredītkarti, kompensācija par maksājumu, izmantojot PayPal maksājumu platformu un citas izmaksas, kas ir spēkā brīdī, kad Lote tiek iegādāta izsolē;

6.3. Samaksu par pirkumu, kā arī Uzņēmuma atlīdzību var veikt vienā no šiem veidiem:

6.3.1. Maksājums ar kredītkarti, izmantojot Personīgo kontu Vietnē;

6.3.2. Maksājums skaidrā naudā Uzņēmuma birojā, pēc adreses: Brīvības 52, Rīga, LV-1011, Latvija, ja kopējā pirkuma summa nepārsniedz 7000 (septiņus tūkstošus) eiro;

6.3.3. Maksājums ar kredītkarti Uzņēmuma birojā, pēc adreses: Brīvības 52, Rīga, LV-1011, Latvija;

6.3.4. Maksājums ar bankas pārskaitījumu uz Uzņēmuma kontu.

6.3.5. Maksājums, izmantojot PayPal maksājumu platformu.

6.4. Īpašumtiesības uz iegādāto Loti Pircējam pāriet tikai pēc tam, kad ir veikta samaksa par Loti pilnā apmērā.

6.5. Saskaņā ar Izsoles noteikumiem Uzņēmums pieņem samaksu tikai no reģistrēta Izsoles Dalībnieka. Uzņēmumam nav tiesību mainīt Pircēja vārdu uz faktūrrēķina vai atkārtoti izrakstīt rēķinu uz cita vārda.

6.6. Gadījumā, ja Izsoles Dalībnieks pārkāpis Noteikumu 6.1. punktā noteiktos maksājumu termiņu, Uzņēmumam ir tiesības pieprasīt no Pircēja soda naudu 5 (piecu) Eiro apmērā par katru kavēto dienu.

6.7. Gadījumā, ja pilns maksājums nav saņemts 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Izsoles beigām, Uzņēmumam ir tiesības atcelt pirkumu.

6.8. Gadījumā, ja tikusi samaksāta reģistrācijas maksa (Drošības nauda/Garantijas summa) par dalību Izsolē, Lotes izmaksas tiek aprēķinātas, atskaitot šo summu. Pircējs zaudē tiesības uz Drošības naudu/Garantijas summu, ja netiek samaksāta pilna cena par uzvarētajām Lotēm. Samaksātā reģistrācijas maksa (Drošības naudas/Garantijas summa) paliek pilnīgā Uzņēmuma rīcībā.

6.9. Maksājums par Izsolē iegādātajām precēm tiek pieņemts skaidrā naudā, ar bankas pārskaitījumu, kredītkartēm Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, eiro valūtā. Norēķinoties ar kredītkartēm par izsolē uzvarētajām Lotēm Vietnē, Pircējam tiek iekasēta papildu maksa 3% (trīs procentu) apmērā no rēķina summas. Norēķinoties ar kredītkartēm Uzņēmuma birojā par Izsolē uzvarētajām Lotēm, Pircējam tiek iekasēta papildu maksa 1,5% (pusotra procenta) apmērā no rēķina summas. Norēķinoties ar kredītkartēm par izsolē uzvarētajām Lotēm, izmantojot PayPal maksājumu platformu, no Pircējam tiek iekasēta papildu maksa  6% (seši procenti) apmērā no rēķina summas.

7. Lotes nodošana un piegāde

7.1. Pircējam ir pienākums izņemt iegādāto Loti 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Solīšanas beigām. Pircējs var izņemt iegādāto Loti pēc adreses: Brīvības 52, Rīga, LV-1011, Latvija.

7.2. Pircējam ir tiesības ar Uzņēmuma starpniecību, izmantojot Personīgo kontu Vietnē, pasūtīt papildu pakalpojumu Piegādes dienestam, lai organizētu iegādātās Kravas piegādi un apdrošināšanu.

7.3. Pircējam ir tiesības patstāvīgi organizēt nopirktās Lotes piegādi, izmantojot jebkuru piegādes pakalpojumu, nosūtot paziņojumu un pilnvaru Uzņēmumam uzvarētās Lotes izņemšanai.

7.4. Uzņēmums nav atbildīgs par Pircēja izvēlēto pārvadātāju vai iesaiņotāju darbību vai bezdarbību.

7.5. Preces eksportēšanas gadījumā ārpus Latvijas Republikas teritorijas, Pircējs ir pilnībā atbildīgs par visas nepieciešamās dokumentācijas aizpildīšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Pircēja pienākums ir patstāvīgi iepazīties ar noteikumiem par preču importu Importēšanas valstī. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par jebkādas piemērojamas eksporta vai importa licences iegūšanu. Atteikums izsniegt licenci vai jebkāda kavēšanās ar licenču iegūšanu nav pamats pārdošanas atsaukumam vai kavējumam veikt pilnu samaksu par Loti. 

8. Uzņēmuma garantijas un atbildība

8.1. Uzņēmums darbojas kā Pārdevēja pilnvarnieks. Uzņēmums sniedz izsoles, Solīšanas starp solītāju un pārdevēju rīkošanas pakalpojumus, izmantojot atklātu izsoli "Antiqon" Izsoļu zālē, kā arī Vietnē www.antiqon.com. Izsoles Dalībnieks atzīst un piekrīt, ka Uzņēmums nodarbojas tikai un vienīgi ar Solīšanas organizēšanu, nav Izsolē pārdodamās Lotes Pārdevējs un nav finansiāli atbildīgs Izsoles Dalībniekam par iegādātās Lotes drošību un kvalitāti, kā arī par jebkādu kaitējumu, kas Izsoles dalībniekam nodarīts, saistībā ar Lotes iegādi, ieskaitot, bet neaprobežojoties, par peļņas vai reputācijas zaudēšanu, jebkādus zaudējumus no Lotes lietošanas vai papildu izmaksām, kas radušās.

8.2. Garantiju par Izsolē izlikto Loti Uzņēmums sniedz tikai attiecībā uz to, ka Pircējs saņems tieši to Loti, kas uzvarēja Izsolē, ar nosacījumu, ka par laimēto Loti ir samaksāts pilnībā.

8.3. Sakarā ar to, ka tiek pārdota antīka (lietota) Lote, uz šo Loti neattiecas garantija klasiskajā garantijas izpratnē, jo Lote tiek pārdota "KĀ IR" ar normāla nodiluma, novecošanas un iespējamas atjaunošanas pazīmēm. 

8.4. Vietnē vai drukātajā katalogā esošo Lotu fotoattēli tiek rādīti tikai vizuālai demonstrēšanai un negarantē to kvalitāti vai lietderību. Uzņēmums piešķir Izsoles Dalībniekiem tiesības pirms Izsoles izstādes laikā iepazīties ar visām Lotēm, kuras Pārdevēji ir izlikuši izsolei, pēc adreses: Brīvības 52, Rīga, LV-1011, Latvija. Potenciālajam Pircējam ir tiesības uzaicināt neatkarīgus ekspertus, lai pārliecinātos, ka Lotes apraksts ir precīzs, pārbaudīt Loti pirms dalības Solīšanā.

8.5. Solīšanai piedāvātās Lotes stāvoklis, norāžu par Lotes stāvokli neesamība Vietnē ievadītajā aprakstā vai drukātajā katalogā, nenozīmē defektu neesamību. Daži restaurācijas darbi, kas nemaina Lotes īpašības un neizkropļo tās pazīmes, kas norāda uz tās piederību konkrētam laikmetam, nevar kļūt par strīda priekšmetu.

8.6. Uzņēmums nav atbildīgs par kļūdām vai paviršībām saistībā ar paziņoto informāciju par Loti Vietnē vai drukātajā katalogā. Visi katalogā, jebkurā čekā, rēķinā vai citur ietvertie apraksti par autorību, autentiskumu, izveides laiku, izcelsmes avotu, lielumu, kvalitāti, retumu, izcelsmi, pieminēšana literatūrā un izstādēs, kā arī Lotu fizisko stāvokli ir tikai viedoklis un tie nekādā gadījumā nav apgalvojums vai garantija. Uzņēmums apņemas Lotes aprakstā ievērot godīgu un saprātīgu, neatkarīgu viedokli.

8.7. Uzņēmums nav atbildīgs par kļūdām Lietotāja / Izsoles Dalībnieka datorā vai internetā, kuru rezultātā radušās kļūdas Uzņēmuma servera datu bāzēs, vai, par servera darbības kļūdām, kas var rasties minētā dēļ, ieskaitot, bet neaprobežojoties, par jebkuriem nekorektiem vai nepilnīgiem pieteikumiem, saistībā ar Solīšanu Izsolē, iesniegto pieteikumu un to apmēra nozaudēšanu, nepareiziem Solīšanas rezultātiem.

8.8. Izsoles Dalībnieks, piekrītot šiem Noteikumiem, atsakās no pretenzijām un prasībām pret Uzņēmumu par Izsolē pārdotās Lotes kvalitāti un lietderību. Saskaņā ar 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu" 22. punkta 11. apakšpunktu, Patērētājs nevar izmantot tiesības atteikties no Lotes, ja līgums tika noslēgts atklātā izsolē, par kādu Antiqon atklātā izsole tiek uzskatīta. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, pēc Solīšanas pabeigšanas, pretenzijas, attiecībā uz Lotēm netiks pieņemtas.

8.9. Uzņēmums patur tiesības apturēt visas Izsoles, mainīt pašreizējo Izsoles solījumus saistībā ar aizdomām par darbības pārkāpumu.

8.10. Jebkādu tehnisku problēmu gadījumā izsolē var būt pauze. Šajā gadījumā Solīšana Izsolē turpināsies, tiklīdz tehniskā problēma būs atrisināta, ievērojot nosacījumus, kas pastāvēja pirms tehniskās problēmas.

9. Uzņēmuma tiesības un pienākumi

9.1. Uzņēmums veic Vietnes pārvaldību, neatkarīgi nosaka tās struktūru, izskatu un citus elementus. Uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā pārskatīt vai mainīt Vietnes dizainu, tās funkcionalitāti, mainīt vai papildināt lietotos skriptus, Vietnē izmantoto vai glabāto programmatūru un Lietotāju/Izsoles Dalībnieku piekļuves nosacījumus tai, bez īpaša paziņojuma Lietotājiem/Izsoles Dalībniekiem.

9.2. Uzņēmumam ir tiesības pēc saviem ieskatiem pārtraukt (uz laiku vai neatgriezeniski) piekļuves sniegšanu Vietnei/Personīgajam kontam pilnībā vai daļēji visiem Lietotājiem kopumā vai atsevišķam Lietotājam, bez īpaša paziņojuma.

9.3. Uzņēmumam ir tiesības bez jebkādu izmaksu vai zaudējumu atlīdzināšanas, jebkurā laikā, par to nepaziņojot Lietotājam/Izsoles Dalībniekam, bloķēt vai dzēst Lietotāja/ Izsoles Dalībnieka Personīgo kontu, tostarp, gadījumā, ja Lietotājs/Izsoles Dalībnieks ir pārkāpis šo Noteikumu nosacījumus, ja vien piemērojamos tiesību aktos nav skaidri norādīts citādi. Lietotāja/Izsoles Dalībnieka Personīgā konta dzēšana nozīmē visas tajā ievietotās informācijas automātisku dzēšanu. Pēc Lietotāja/Izsoles Dalībnieka Personīgā konta dzēšanas, tas zaudē piekļuvi Vietnes lietošanai. Uzņēmumam ir tiesības, bet ne pienākums, atjaunot Lietotāja/Izsoles Dalībnieka piekļuvi Vietnei, ja Lietotājs/Izsoles Dalībnieks novērš izdarītos pārkāpumus.

9.4. Uzņēmumam ir tiesības izteikt komentārus Lietotājam/Izsoles Dalībniekam, brīdināt, paziņot, informēt par šo Noteikumu nosacījumu neievērošanu. Uzņēmuma norādījumi par Vietnes lietošanas jautājumiem, kas adresēti Lietotājam/Izsoles Dalībniekam, šim Lietotājam/Izsoles Dalībniekam ir obligāti jāizpilda.

9.5. Uzņēmums apņemas saprātīgā laikā sniegt Lietotājiem tehnisku un informatīvu atbalstu, kas nepieciešams, lai piekļūtu Vietnei un tās turpmākajai izmantošanai.

9.6. Uzņēmumam ir tiesības jebkurā laikā veikt drošības pārbaudes, cita starpā, lai pārbaudītu identitāti, vecumu, dzīvesvietu un citus reģistrācijas datus, ko norādījis Lietotājs/Izsoles Dalībnieks.

9.7. Izsoles Dalībnieks piešķir Uzņēmumam tiesības izmantot informāciju vai dokumentāciju, ko viņš sniedz un atklāj trešajām personām, ja Uzņēmums uzskata par nepieciešamu pārbaudīt un apstiprināt šo informāciju. Gadījumā, ja attiecīgā dokumentācija un / vai informācija netiek iesniegta vai apstiprināta, vai, gadījumā, ja Uzņēmums nav apmierināts ar dokumentāciju, Uzņēmumam ir tiesības bloķēt vai dzēst attiecīgā Izsoles Dalībnieka kontu, kuram ir nepārbaudīta informācija, un atcelt visas Likmes un šī Izsoles Dalībnieka Solīšanas rezultātus. Šādam Izsoles Dalībniekam / Pircējam tiek atņemtas tiesības iegādāties un saņemt jebkuru Loti, un, ja nepieciešamā informācija netiks sniegta 14 kalendāro dienu laikā no bloķēšanas brīža, konts tiks dzēsts.

9.8. Lietotājs/Izsoles Dalībnieks dod Uzņēmumam piekrišanu tā informācijas un personas datu glabāšanai un apstrādei, kurus Izsoles Dalībnieks sniedz reģistrējoties Vietnē un turpmāk, un, kas ir nepieciešami lietotāja identificēšanai, ieskaitot uzvārdu, vārdu, tēva vārdu, dzīvesvietas adresi, e-pasta adresi, mobilā telefona numuru.

9.9. Lietotāja / Izsoles Dalībnieka personas datu apstrāde Uzņēmumā notiek saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un saskaņā ar Privātuma politiku (Privātuma politikas kopiju var atrast mūsu vietnē www.antiqon.com vai pieprasīt no klientu atbalsta dienesta Brīvības 52-1B, Rīgā, Latvijā vai nosūtot pieprasījumu pa e-pastu [email protected]). Uzņēmums apstrādā Lietotāju personas datus, lai Lietotājiem nodrošinātu piekļuvi Vietnei un tās funkcionalitātei, pārbaudītu, izpētītu un analizētu šādus datus, ļaujot uzturēt un uzlabot esošo Vietnes funkcionalitāti, kā arī izstrādāt jaunu funkcionalitāti. Uzņēmums veic visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu Lietotāju personas datus no nesankcionētas piekļuves, pārveidošanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Uzņēmums nodrošina piekļuvi Lietotāju personas datiem tikai tiem darbiniekiem, uzņēmējiem un Uzņēmuma aģentiem, kuriem šī informācija ir nepieciešama, lai nodrošinātu Vietnes darbību un nodrošinātu Lietotājiem piekļuvi tās lietošanai. Uzņēmumam ir tiesības izmantot Lietotāja sniegto informāciju, ieskaitot personas datus, lai nodrošinātu atbilstību spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām (tostarp, lai novērstu un apturētu Lietotāju prettiesiskas darbības). Lietotāja sniegtā informācija var tikt atklāta tikai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pēc tiesas, tiesībaizsargājošo iestāžu pieprasījuma, kā arī citos gadījumos, ko paredz Latvijas Republikas normatīvie akti.

9.10. Lietotājs / Izsoles Dalībnieks apstiprina savu piekrišanu tam, ka Uzņēmumam ir tiesības nosūtīt Lietotājam uz viņa norādītajām kontakt adresēm (e-pasta adrese, tālruņa numurs) informāciju par Vietnes attīstību un tās funkcionalitāti, kā arī reklamēt savu darbību un sūtīt reklāmas un informatīvos sūtījumus, kas satur informācija par Vietnes pakalpojumiem, par akcijām un citiem Uzņēmuma pasākumiem, kā arī citu informāciju, kas tieši saistīta ar pušu saistību izpildi, šajos Noteikumos paredzētā ietvarā.

9.11. Lietotājs piekrīt, ka, šajos Noteikumos paredzētajiem mērķiem, Uzņēmums var ievākt un izmantot ar Lietotāju saistītu papildu informāciju, kas iegūta Lietotāja piekļuves Vietnei procesā, vai no trešajām personām, un, kas ietver datus par tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm) un tehnoloģiskās mijiedarbības ar Vietni metodēm (ieskaitot resursdatora IP adresi, Lietotāja operētājsistēmas veidu, pārlūka veidu, ģeogrāfisko atrašanās vietu, informāciju par pakalpojumu sniedzēju utt.), par Lietotāja darbību Vietnē, kā arī citus ar norādītajām metodēm iegūtos datus. Uzņēmumam ir tiesības rīkoties ar statistikas informāciju, kas saistīta ar Vietnes darbību, kā arī ar Lietotāju informāciju nolūkā organizēt Vietnes darbību un tehnisko atbalstu un šo Noteikumu nosacījumu izpildi.

9.12. Lietotājs piekrīt, ka Uzņēmumam ir tiesības veikt audio un video ierakstīšanu jebkurā izsolē, Lietotājam ir tiesības atteikties piedalīties izsolē, ja tas nepiekrīt Uzņēmuma īstenotajai audio un video ierakstīšanai.

10. Nesankcionētas programmas un neatļautas darbības

10.1. Izsoles Dalībnieks nav tiesīgs izmantot jebkādu ārēju programmatūru vai aparatūru, lai piedalītos Solīšanā.

10.2. Uzņēmums patur tiesības pēc saviem ieskatiem bloķēt vai dzēst jebkura Lietotāja/Izsoles Dalībnieka /Pircēja kontu, ja ir aizdomas par šādu programmatūru izmantošanu.

11. Nobeiguma noteikumi

11.1. Piekrītot šiem noteikumiem, Lietotājs/Izsoles Dalībnieks/Pircējs:

11.1.1. Garantē, ka saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem un izcelsmes valsts tiesību aktiem viņiem ir pilnīga tiesībspēja un rīcībspēja, un viņiem ir tiesības uz šajos Noteikumos paredzētajām darbībām;

11.1.2. Atsakās iesniegt pretenzijas un prasības pret Uzņēmumu par Izsolē pārdotās Lotes kvalitāti un lietderību. Beidzoties Solīšanai, pretenzijas par Loti netiks pieņemtas.

11.1.3. Apzinās, ka Uzņēmums "Antiqon" atklātās izsoles ietvaros ir tikai izsoles Solīšanas starp Pārdevēju un Izsoles Dalībnieku organizētājs.

11.1.4. Apzinās, ka Uzņēmums nodrošina Kravas piegādes un apdrošināšanas papildus pakalpojuma organizēšanu, izmantojot tiešsaistes vietni www.antiqon.com, un nav līgumslēdzēja puse Kravas piegādes un apdrošināšanas līgumā starp Pircēju un Piegādes dienestu.

11.2. Visi norēķini saskaņā ar šiem Noteikumiem tiek veikti tikai Eiropas Savienības valūtā - eiro.

11.3. Šie noteikumi ir sastādīti latviešu, krievu un angļu valodās, un visām versijām ir vienāds juridiskais spēks, taču, ja ir pretrunas un nesakritības starp tekstiem, noteicošā ir latviešu valodas versija, un, lai novērstu šādas pretrunas, angļu un krievu valodas versijas tiek saskaņotas ar latviešu valodas versiju.

11.4. Jebkuru strīdu vai nesaskaņu gadījumā, kas saistīti ar šo Noteikumu ievērošanu, Lietotājs/Izsoles Dalībnieks/Pircējs un Uzņēmums pieliks visas pūles, lai tos atrisinātu savstarpējās sarunās. Ja strīdi netiek atrisināti sarunu ceļā, strīdi tiek risināti saskaņā ar kārtību, kuru nosaka spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti, pēc Uzņēmuma atrašanās vietas, ja vien piemērojamos tiesību aktos nav skaidri noteikts citādi.

Abonē un seko mūsu jaunumiem
Nepalaid garām jaunākās izsoles
Pierakstīties

Pakalpojumi

Lasīt vairāk
Lasīt vairāk
Lasīt vairāk
Lasīt vairāk