Noteikumi un nosacījumi

Šeit Jūs varat iepazīties ar tirdzniecības platformas "Antiqon" galvenajiem noteikumiem un nosacījumiem

Oferte "Distances līgums"

2020.gada 1.janvāra redakcijā

Šī oferte ir Pārdevēja piedāvājums noslēgt līgumu ar Pircēju par preces iegādi distances veidā uz nosacījumiem, kas izklāstīti šajā ofertē. Ofertes akcepts notiek šajā Ofertē paredzētajā kārtībā. Pircēja akcepts jāuzsakata par Līguma noslēgšanu uz nosacījumiem, kas izklāstīti šajā Ofertē.

Šis Distances līgums par preces pirkšanu, izmantojot tirdzniecības platformu "ANTIQON", turpmāk arī – Līgums, tiek noslēgts starp:

SIA "ANTIQON" (turpmāk– "Pārdevējs"), reģistrācijas numurs LV40103941382, juridiskā adrese: Brīvības iela 52 -1B, Rīga, LV-1011, Latvija

un

personu, kas veic pirkumu caur internetu tirdzniecības platformā "ANTIQON", kas atrodas www.antiqon.com (turpmāk - "Pircējs");turpmāk kopā saukti "puses", bet atsevišķi – "puse".

1. Līguma priekšmets

1.1. Distances līgums (turpmāk – līgums) ir vienošanās starp Pircēju un Pārdevēju, pamatojoties uz Pārdevēja piedāvājumu noslēgt Līgumu ar Pircēju par preces pirkšanu distances veidā, izmantojot tirdzniecības platformu "ANTIQON". Distances līgums attiecas uz visiem Preču pasūtījumiem, kuru tiesiskais turētājs ir Pārdevējs un kas tiek veikti Pārdevēja tirdzniecības platformā. Līgums tiek noslēgts saskaņā ar 2014. gada 20. maija noteikumiem Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu" (https://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-distances-ligumu ), kā arī likumu "Patērētāju tiesību aizsardzības likums" (https://likumi.lv/ta/id/23309-pateretaju-tiesibu-aizsardzibas-likums ), izņemot gadījumus, kad Pircējs ir juridiskā persona.

1.2. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantotos tirdzniecības platformas "ANTIQON" pakalpojumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs, izmantojot tirdzniecības platformu, var pārkāpt vai ir pārkāpis Līguma un/vai normatīvo aktu nosacījumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, tirdzniecības platformas "ANTIQON" drošībai un darbībai vai trešajām personām.

1.3. Pircējam ar Pārdevēju noslēdzot Līgumu par Privātuma politikas nosacījumiem un Lietotāja līgumu, tie kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu

1.4. Pārdevējam, atbilstoši Privātuma politikai, ir tiesības vākt, uzkrāt, sistematizēt un izmantot visu to informāciju un datus, ko Pircējs tieši vai netieši sniedzis, izmantojot tirdzniecības platformas "ANTIQON" pakalpojumus.

2. Pircēja akcepts un distances līguma spēkā stāšanās

2.1. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem nosacījumiem, tie viņam ir saprotami, viņš tos pieņem un pilnībā piekrīt tiem. Pircējs apņemas iepazīties ar Līguma noteikumiem katru reizi, veicot Pirkumu. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt Preci, izmantojot tirdzniecības platformu "ANTIQON", ja viņš nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai nepiekrīt tiem.

2.2. Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas iepazīties ar Līguma noteikumiem, Privātuma politiku, Lietotāja līgumu, kā arī ar tādiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē šāda veida tirdzniecību un normatīvajiem aktiem, uz kuriem Pārdevējs atsaucas Līgumā.

2.3. Līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs ir veicis pasūtījumu ar interneta starpniecību tirdzniecības platformā "ANTIQON" un saņēmis apstiprinājumu par veikto pasūtījumu pa e-pastu. Pasūtījums un pasūtījuma apstiprinājums tiek uzskatīti par saņemtiem, kad tie kļūst pieejami pusēm, kurām tie ir adresēti.

3. Vispārīgie noteikumi par preces pasūtīšanu

3.1. Pircējs veic pirkumus tirdzniecības platformā "ANTIQON" tikai pēc reģistrācijas procedūras pabeigšanas.

3.2. Lai veiktu pasūtījumu, jāveic šādas darbības:

3.2.1. Interesējošās preces lapā Pircējam jānospiež taustiņu "Pirkt";

3.2.2. Jāveic reģistrāciju, proti: uznirstošajā logā jāaizpilda nepieciešamā informācija reģistrācijai vietnē un jānospiež taustiņu "Reģistrācija" vai jāautorizējas tirdzniecības platformā "ANTIQON" caur savu kontu, kas izveidots citu interneta resursu ietvaros, autorizācija caur kurām pieejama tirdzniecības platformā "ANTIQON";

3.2.3. Lai pabeigtu pasūtījumu, ir jāaizpilda informācija par piegādes metodi un maksāšanas metodi. Lai pabeigtu pasūtījuma apstrādi, Pircējam ir jāpiekrīt lapā norādītajiem nosacījumiem un jānospiež taustiņu "Apmaksāt Pirkumu", pēc tam Pircēja pasūtījums tiks reģistrēts.

3.3. Pasūtījumus var veikt jebkurā diennakts laikā, reģistrējot pasūtījumu tirdzniecības platformā "ANTIQON".

3.4. Pasūtījums tiek apstrādāts darba dienās no plkst. 12.00 līdz 19.00. Ja pasūtījums izdarīts citā laikā, to apstrādā nākamajā darba dienā.

3.5. Pēc pasūtījuma saņemšanas ar Pircēju sazināsies Pārdevēja pārstāvis, lai precizētu informāciju un apstiprinātu pasūtījumu.

4. Preces apmaksas nosacījumi

4.1. Pircējam ir pienākums apmaksāt pasūtīto Preci 3 (trīs) darba dienu laikā no Preces pasūtījuma brīža.

4.2. Prece uzskatāma par apmaksātu pēc naudas līdzekļu ieskaitīšanas Pārdevēja kontā.

4.3. Pircējam ir pienākums samaksāt Pārdevējam pilnu cenu par preci, kura ietver:

4.3.1. Preces Sludinājumā uzrādītā preces cena;

4.3.2. Atlīdzība atbilstoši autortiesībām uz tālākpārdošanu (ja attiecināma uz iegādāto Preci);

4.3.3. Jebkuras citas nodevas un nodokļi, kas saistīti ar pirkšanu, piemēram, maksu par maksājumu par bankas karti un vai citas nodevas, kas ir spēkā preces pirkšanas brīdī;

4.3.4. Jebkuras citas nodevas un nodokļi, kas saistīti ar kravas piegādes un apdrošināšanas pakalpojuma pasūtījumu (ja šis pakalpojums tiek pasūtīts);

4.3.5. Jebkuras nodevas un nodokļi, kas saistītas ar atļaujas saņemšanu Preces izvešanai no Latvijas Republikas teritorijas (ja nepieciešams, pasūtot kravas piegādes un apdrošināšanas pakalpojumu).

4.4. Par pirkumu tirdzniecības platformā "ANTIQON" Pircējs var norēķināties ar vienu no piecām pieejamās maksāšanas metodēm:

4.4.1. Samaksa skaidrā naudā Pārdevēja birojā pēc adreses: Brīvības 52 -1 A, Rīga, LV-1011, Latvija, ja kopējā pirkuma summa nepārsniedz 7000 euro;

4.4.2. Samaksa par bankas karti Pārdevēja birojā: Brīvības 52 -1 A, Rīga, LV-1011, Latvija;

4.4.3. Samaksa par bankas pārskaitījumu Pārdevēja kontā, izmantojot internetbanku vai bankas filiāli;

4.4.4. Apmaksa ar bankas karti, izmantojot Personīgo kabinetu tirdzniecības platformā "ANTIQON", sekojot sistēmas norādījumiem mājas lapā;

4.4.5. Apmaksa ar maksājumu sistēmu "PayPal", sekojot sistēmas norādījumiem vietnē.

4.5. Tirdzniecībā iegādāto priekšmetu apmaksa "ANTIQON" tiek pieņemta skaidrā naudā, ar bankas pārskaitījumu, kredītkartēm Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, ar maksājumu sistēmu "PayPal", Eiropas Savienības valūtā.

4.6. Apmaksājot pirkumu Vietnē ar kredītkarti, no Pircēja tiek iekasēta papildus maksa 3% (trīs procenti) apmērā no rēķina summas;

4.7. Apmaksājot pirkumu ar kredītkarti Pārdevēja birojā, no Pircēja tiek iekasēta papildus maksa 1,49% (viens komats četrdesmit deviņi procenti) apmērā no rēķina summas;

4.8. Apmaksājot pirkumu ar maksājumu sistēmu "PayPal", no Pircēja tiek iekasēta papildus maksa 4% (četri procenti) apmērā no rēķina summas;Apmaksājot Pirkumu ar bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja kontu, bankas un citus Pircēja izdevumus, Pircējs apmaksā atsevišķi.

4.10. Pēc pasūtījuma noformēšanas, uz Pircēja norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins, kas jāsamaksā pirms preces saņemšanas vai nosūtīšanas, ja Pircējs ir pasūtījis Piegādes dienesta papildu pakalpojumu, piegādes organizēšanu un iegādātās preces apdrošināšanu, izmantojot Personīgo kabinetu Vietnē. Rēķinā tiks norādīti visi dati, kas nepieciešami, lai samaksātu internetbankā vai bankas filiālē.

4.11. Visas cenas norādītas un visus aprēķinus veic Eiropas Savienības valūtā euro (EUR) un tajās iekļauts PVN 21%.

4.12. Veicot maksājumu internetbankā vai bankas filiālē, laukā "Maksājuma mērķis", jānorāda pasūtījuma ID numurs un faktūrrēķina numurs.

5. Preču nodošanas un piegādes nosacījumi

5.1. Pircējam ir pienākums veikt iegādātās Preces pašizvešanu četrpadsmit (14) kalendāro dienu laikā no pasūtītās Preces apmaksas brīža. Iegādāto Preci pircējs var saņemt pēc adreses Brīvības iela 52 -1 A, Rīga, LV-1011, Latvija.

5.2. Pircējs ar Pārdevēja starpniecību ir tiesīgs pasūtīt papildu pakalpojumu Piegādes dienestam - piegādes organizēšanu un kravas apdrošināšanu, izmantojot Personīgo kabinetu Vietnē (atzīmējot lauku "Pasūtīt piegādi"), Preces piegāde tiks veikta sadarbībā ar SIA "Pasta un kurjeru serviss", reģistrācijas numurs LV40003258564 (turpmāk - "Piegādes dienests").

5.3. Ja Prece tiek nosūtīta caur Piegādes dienestu, Pārdevējs apņemas nodot Preci Piegādes dienestam 3 (trīs) dienu laikā no brīža, kad naudas līdzekļi pilnā apjomā tiek ieskaitīti Pārdevēja kontā, saskaņā ar šī Līguma 4.3. punktu, izņemot Līguma 5.8. punktā minētajos gadījumos.

5.4. Ja Preces tiek nosūtītas caur Piegādes dienestu, Pircējam ir pienākums iepazīties ar Kravas piegādes un apdrošināšanas nosacījumiem, kas izvietoti www.pkspost.lv noklikšķinot uz taustiņu "Apmaksāt Pirkumu", Pircējs apliecina savu pilnīgu un bezierunu piekrišanu Kravas piegādes un apdrošināšanas noteikumiem. Maksimālais piegādes termiņš nedrīkst pārsniegt 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no Kravas nosūtīšanas brīža. Puses atzīst minēto termiņu par saprātīgu Kravas nosūtīšanai, saņemšanai, pārbaudei un iespējamo pretenziju iesniegšanai.

5.5. Ja Prece tiek nosūtīta caur Piegādes dienestu, Pircējs apzinās kravas bojājuma risku kravas savākšanas, piegādes un nodošanas laikā Pircējam un piekrīt, ka Pārdevējs vienīgi nodrošina pieteikuma Piegādes dienestam par kravas piegādes un apdrošināšanas nepieciešamību izvietošanas servisu caur Vietni www.antiqon.com un Pārdevējs nav Kravas piegādes un apdrošināšanas līguma starp Pircēju un Piegādes dienestu puse. Pieņemot šos noteikumus, Pircējs atsakās no pretenzijām un prasībām pret Pārdevēju par kravas bojājumu kravas savākšanas, piegādes un nodošanas laikā Pircējam.

5.6. Preces, kurām izvešanai no Latvijas Republikas nepieciešams saņemt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju, nosakāmas atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 846 "Noteikumi par kultūras pieminekļu, tajā skaitā valstij piederošo senlietu, mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanu no Latvijas un ievešanu Latvijā". Preces, kurām nepieciešams saņemt atļauju, nosaka minēto noteikumu 1. pielikums https://likumi.lv/ta/id/287626-noteikumi-par-kulturas-piemineklu-taja-skaita-valstij-piederoso-senlietu-makslas-un-antikvaro-prieksmetu-izvesanu-no-latvijas

5.7. Kravas piegādes procesu var uzsākt tikai pēc iepriekšminētās atļaujas saņemšanas. Maksājumi par atļauju Preču izvešanai no Latvijas Republikas teritorijas tiek veikti pilnībā uz Pircēja rēķina, maksājumus regulē Ministru kabineta 2016. gada 1. novembra noteikumi Nr. 708 " Noteikumi par valsts nodevu par kultūras pieminekļu, tajā skaitā valstij piederošo senlietu, pagaidu izvešanu un mākslas un antikvāro priekšmetu pilnīgu izvešanu un pagaidu izvešanu no Latvijas" (https://likumi.lv/ta/id/286340-noteikumi-par-valsts-nodevu-par-kulturas-piemineklu-taja-skaita-valstij-piederoso-senlietu-pagaidu-izvesanu-un-makslas-un ).

5.8. Ja ir nosūtīta Prece, kurai nepieciešams saņemt izvešanas atļauju, Pārdevējs apņemas uz Pircēja rēķina un viņa interesēs saņemt iepriekš minēto atļauju Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā un nodot Preci Piegādes dienestam 3 (triju) dienu laikā no šīs atļaujas saņemšanas brīža.

5.9. Ja kravu nosūta caur Piegādes dienestu, Pircējam jāsaņem vai jānodrošina Kravas saņemšana 3 (trīs) kalendāro dienu laikā no brīža, kad saņemts paziņojums no Piegādes dienesta par Kravas piegādi tās izsniegšanas punktā, proti,5.9.1. Pircēja adresē;5.9.2. Muitas punktā (muitas dienestu pieprasījuma gadījumā Pircējam izpildīt muitas noteikumus, kas saistīti ar atmuitošanu, nodevu samaksu par ievesto Kravu/Preci saskaņā ar spēkā esošajiem muitas tiesību aktiem valstī, kuru Pircējs deklarējis piegādei);5.9.3. Piegādes dienesta izsniegšanas vietā.

5.10. Brīdī, kad Pircējs saņem kravu Piegādes dienesta Kravas izsniegšanas vietā, Pircējam jāpārbauda Krava tās atbilstībai Vietnē norādītajam iegādātās Preces aprakstam, ka iepakojums ir labi saglabājies un tā saturam nav piekļūts.

5.11. Ja tiek konstatēts iepakojuma bojājums un tā rezultātā arī Preces bojājums, Pircējam ir pienākums:

5.11.1. sastādīt Piegādes dienesta pārstāvja klātbūtnē aktu saskaņā ar kravas piegādes un apdrošināšanas nosacījumiem, pēc Piegādes dienesta formas. Ja nav sastādīts akts un parakstīti pavaddokumenti, turpmākās pretenzijas par šīs Kravas (Preces) integritāti Piegādes dienests nepieņem;

5.11.2. Atvērt strīdu Lietotāja personīgajā kabinetā, norādīt pretenzijas tipu "Bojāts iepakojums un prece", aprakstīt pretenziju un pievienot failu - akta kopiju;

5.11.3. Naudas līdzekļi par bojāto Preci tiek izmaksāti Pircējam saskaņā ar Kravas piegādes un apdrošināšanas noteikumiem.

5.12. Ja Pircējs pārkāpis šī Līguma 5.1. punktā noteiktos Preces savākšanas termiņus, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt no Pircēja līgumsodu 5 (pieci) euro apmērā par katru Preces uzglabāšanas dienu, bet attiecībā uz mēbelēm un citiem lielgabarīta priekšmetiem – 10 (desmit) euro par katru papildu uzglabāšanas dienu

5.13. Pārdevējam ir tiesības pārvest termiņā nesavākto Preci uz trešās personas noliktavu uz Pircēja rēķina un izsniegt Pircējam priekšmetu tikai pēc samaksas pilnā apjomā par izvešanas, uzglabāšanas, iekraušanas - izkraušanas darbiem, kā arī jebkādiem citiem izdevumiem papildus citām attiecināmajām summām.

5.14. Ja Pārdevējs ir pārkāpis Līguma 5.3. noteikto Preces nosūtīšanas termiņu, pasūtījums ir jāatceļ un naudas līdzekļi jāatgriež Pircējam.

5.15. Pārdevējs atbild par atbilstoša Preces iepakojuma esamību, kas nodrošina tās pilnīgu saglabāšanu piegādes procesā.

5.15. Pircējam ir tiesības saņemt Preci bez samaksas par piegādi Pārdevēja pārstāvniecībā pēc adreses - Brīvības iela 52-1A, Rīga, LV-1011, Latvija, darba dienās no 12:00 līdz 19:00, iepriekš saskaņojot Preces saņemšanas laiku pa tālruni +371 25663066. Saņemot Preci Pārdevēja pārstāvniecībā, Pircējam izsniegs pavadzīmi par Preci, kuru nepieciešams parakstīt, apliecinot Preces saņemšanas faktu.

6. Garantijas

6.1. Pārdevējs garantē, ka Prece, kas ir izlikta pārdošanā tirdzniecības platformā "ANTIQON", atbilst Sludinājumā noteiktajai informācijai.

6.2. Garantiju par Preci, kas izlikta pārdošanai tirdzniecības platformā "ANTIQON", Pārdevējs dod vienīgi attiecībā uz to, ka Pircējs saņems tieši to Preci, ko pasūtījis un apmaksājis, ja par Preci ir veikta samaksa pilnā apjomā.

6.3. Sakarā ar to, ka tiek pārdota antikvāra prece (bijusi lietošanā), šī garantija nav attiecināma uz garantijas klasisko izpratni, jo Prece tiek pārdota "KĀ IR" ar dabiskām nolietojuma, novecošanas un iespējamas restaurācijas pazīmēm.

6.4. Konkrētās Preces paraugi ir redzami tikai kā vizuālā demonstrācija un negarantē tās kvalitāti un lietderību.

6.5. Pārdevējs dod Pircējam tiesības iepazīties ar Preci, ko Pārdevējs izlicis pārdošanai, pēc adreses Brīvības 52 -1A, Rīga, LV-1011, Latvija (darba dienās no 12:00 līdz 19:00, iepriekš saskaņojot laiku pa tālruni +371 25663066), Preces apskatē ir tiesības piedalīties ekspertam, kurš var novērtēt Preces stāvokli un atbilstību aprakstam.

6.6. Pārdošanai iesniegto Preču stāvoklis, norādījumu neesamība attiecībā uz Preces stāvokli aprakstā, kas atrodams Vietnē, nenozīmē defektu neesamību. Daži restaurācijas darbi, kas nemaina Preces īpašības un neizmaina tās raksturojumu, kas liecina par piederību noteiktam laikmetam, nevar būt par strīda priekšmetu.

6.7. Puse, noslēdzot šo Līgumu, atsakās no pretenzijām un prasībām pret Pārdevēju par Preču, kas ir izvietotas tirdzniecības platformā "ANTIQON", kvalitāti un lietderību.

6.8. Visi apraksti, kas ir katalogā, jebkurā čekā, rēķinā vai citā vietā, attiecībā uz autorību, izveidošanas laiku, izcelsmes avotu, izmēriem, kvalitāti, retumu, izcelsmi, pieminēšanu literatūrā un izstādēs, kā arī priekšmetu fiziskais stāvoklis ir tikai viedoklis, vizuāls preces apraksts un nekādā veidā nav apliecinājums vai garantija, izņemot gadījumus, kad par Preci veikta sertificēta eksperta vai organizācijas mākslinieciska vai cita ekspertīze.

6.9. Pārdevējs garantē, ka ir norādījis pilnīgu un patiesu informāciju par Preci, kas ir zināma Pārdevējam pārdošanas Sludinājuma izvietošanas brīdī, kā arī, ka tas ir pievienojis attiecīgajās Preces fotogrāfijas.

6.10. Pircējs ir tiesīgs pieprasīt papildu fotoattēlus un papildu informāciju par Preci, noklikšķinot uz taustiņu "Uzdot jautājumu" Preces lapā.

6.11. Pārdevēja garantijas saistības tiks anulētas gadījumos, ja:

6.11.1. Prece tika izmantota, neievērojot lietošanas nosacījumus;

6.11.2. Konstatēts, ka Precei ir veikts remonts (restaurācija);

6.11.3. Prece ir bojāta piegādes procesā;

6.11.4. Tika veiktas izmaiņas Preces konstrukcijā.

6.12. Garantija tiek anulēta, ja konstatēti bojājumi,

6.12.1. ko radījuši svešķermeņi, kukaiņi, šķidrumi vai citas vielas, kas nonākušas uz Preces vai Preces iekšienē;

6.12.2. kas radušies stihiskas nelaimes, ugunsgrēka un citu nelaimes gadījumu rezultātā.

6.12.3. Pircēja pretenzijas pret iegādātās Preces kvalitāti tiks izskatītas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu (https://likumi.lv/doc.php?id=23309 ).

7. Distances līguma termiņš

7.1. Pārdevējs apņemas izpildīt distances līguma noteikumus ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas un tā apmaksas pilnā apjomā veikšanas, ja vien puses, kuras noslēgušas līgumu, nav saskaņojušas citu termiņu.

7.2. Ja Pircēja pasūtītā Prece nav pieejama, Pārdevējam par to nekavējoties jāpaziņo Pircējam un pēc iespējas jāpiedāvā Pircējam ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu.Pārdevējs apņemas no savas puses veikt visas nepieciešamās darbības, lai Pircēja izvēlētā Prece būtu pieejama.

8. Tiesības uz Preci

8.1. Īpašuma tiesības uz Preci un tās nejaušās bojāejas risks pāriet Pircējam brīdī, kad Preci saņem Pircējs vai viņa pilnvarotā persona.

8.2. Atbildība par Preces saglabāšanu līdz brīdim, kad Pircējam tā tiek izsniegta, nes Pārdevējs vai Piegādes dienests (piegādes pakalpojuma pasūtījuma gadījumā no Preces nodošanas brīža Piegādes dienestam brīža).

8.3. Pārdevējs garantē, ka viņš ir tiesīgs preces turētājs, kas ir apveltīts ar visām nepieciešamajām tiesībām to atsavināšanai Pircēja labā.

8.4. Pārdevējs garantē, ka Prece izsniegšanas brīdī Pircējam nav ieķīlāta, nav arestēta, nav trešo personu prasību priekšmets.

8.5. Ja Pārdevējam nebija tiesību brīvi un pilnā mērā rīkoties ar Preci un (vai) Pārdevēja šajā Līgumā garantētie fakti izrādījušies neatbilstoši, kļūdaini vai nepatiesi, Pircējs ir tiesības pieprasīt, lai Pārdevējs atlīdzina viņam radušos zaudējumus, ieskaitot tiesas izdevumus.

8.6. Pārējos gadījumos jautājumus, kas saistīti ar tiesībām uz Preci, regulē spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti.

9. Pušu atbildība un pienākumi

9.1. Par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi Puses atbild saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

9.2. Pārdevējs veic visas nepieciešamās un saprātīgās darbības, lai visa informācija par Preci, tai skaitā apraksts un cena, būtu pareiza un precīza. Gadījumos, ja rodas neprecizitātes, jebkurā no Sludinājuma pozīcijām, Pircējs nekavējoties tiks informēts par neprecizitātēm un Pircējam tiks dota iespēja pārapstiprināt Preces iegādi. Gadījumos, ja Pārdevējs nevar sazināties ar Pircēju, Līgums tiks izbeigts vienpusēji un Pircējam tiks atmaksāta nauda pilnā apmērā.

9.3. Pārdevēja mājas lapā www.antiqon.com norādītā informācija var saturēt neprecizitātes, Pārdevējs patur tiesības novērst radušās neprecizitātes jebkurā laikā, kā arī mainīt informāciju bez iepriekšēja brīdinājuma.

9.4. Pārdevējs patur tiesības vienpusēji lauzt Līgumu un atcelt pasūtījumu, ja tas veikts attiecībā uz Preci, kuras Sludinājumā norādīta kļūdaina informācija.

9.5. Pircējs atbild par informācijas, kuru tas sniedzis Pārdevējam reģistrācijas un Preces iegādes laikā patiesumu, aktualitāti, pilnīgumu un atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

9.6. Pircējam ir pienākums apmaksāt pasūtīto Preci 3 (trīs) darba dienu laikā no Preces pasūtījuma brīža, ja Prece nav apmaksāta termiņā, Pārdevējs patur tiesības vienpusēji lauzt Līgumu un atcelt pasūtījumu.

10. Atteikuma nosacījumi

10.1 Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Patērētāju tiesību aizsardzības likums" Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Preces saņemšanas, vienpusēji atkāpties no distances līguma, izmantojot savas tiesības atteikties no Preces un atdot Pārdevējam Preci, kas iegādāta ar interneta starpniecību.

10.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš tiek rēķināts no dienas, kad Pircējs vai viņa pilnvarotā persona, kuru Pircējs norādījis, izņemot Piegādes dienestu, ir saņēmis Preci valdījumā.

10.3. Ja Pircējs saņem Preci, kas neatbilst Pārdevēja Sludinājumā norādītajam aprakstam vai tā nav saskaņotā daudzumā, Pircējs ir tiesīgs atvērt strīdu ar Pārdevēju, izmantojot datortehniskos līdzekļus Vietnes/Lietojumprogrammas aizsargātās lapās, proti, nospiežot Lietotāja Personiskajā kabinetā, sadaļā "Veikals/Mani pirkumi", iegādātās Preces kartiņā taustiņu "Atvērt strīdu".

10.4. Pircējam atverot strīdu, Pārdevējs saņem paziņojumu, ka Pircējam ir pretenzijas pret Preci ar norādītiem strīda uzsākšanas iemesliem (defektu apraksts, fotogrāfijas u.tml.).

10.5. Ja saņemts pamatots un tiesību normām atbilstošs atteikums no Pircēja puses, Pārdevējs atmaksā naudas līdzekļus pircējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces atgriešanas brīža Pārdevējam. Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam Preces vērtību, saskaņā ar šī Līguma 4. punktu, izņemot papildu izmaksas, kuras Pircējam radušās Preces iegādes brīdī (šī Līguma 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5. punkts). Naudas līdzekļu atmaksa tiks veikta tādā pašā veidā, kā Prece tika apmaksāta.

10.6. Tiesības atteikties no Preces uzskatāms par īstenotām termiņā, ja Pircējs 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža ir atvēris strīdu un atdevis Preci Pārdevējam.

10.7. Pircējs nes atbildību par Preces uzglabāšanu visā atteikuma tiesību īstenošanas laikā.

10.8. Pārdevējs patur tiesības atteikt Pircējam atteikuma tiesību izmantošanu, ja Prece lietošanas laikā bijusi maznozīmīgi vai ievērojami bojāta, ja zudis Preces oriģinālais iepakojums vai, ja šis iepakojums ir būtiski bojāts.

11. Preces atgriešanas kārtība

11.1. Pircējs var atgriezt Preci, kas atbilst distances līgumam, 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā.

11.2. Pircējam, atgriežot iegādāto Preci, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un dokuments, kas apliecina pirkumu.

11.3. Visas ar Preces atgriešanu saistītās izmaksas sedz Pircējs.

12. Citi nosacījumi

12.1. Noslēdzot šo Līgumu, Pārdevējs un Pircējs garantē, ka tiem, atbilstoši piemērojamajām tiesību normām un izcelsmes valsts tiesībām, ir pilna tiesībspēja un rīcībspēja, un ir tiesības noslēgt šo Līgumu.

12.2. Pircējs noslēdzot Līgumu ar Pārdevēju un noformējot pasūtījumu, sniedz visu nepieciešamo informāciju par sevi, apliecina, ka ir iepazinies ar Privātuma politikas nosacījumiem.Pārdevējam ir tiesības apstrādāt Pircēja personas datus Pircēja pasūtījuma apstrādei un preces piegādes veikšanai.

12.3. Līgumu kopijas, kas noslēgtas distances veidā internetā, Pārdevējs neglabā, Pircējs var iepazīties ar vispārējiem distances līguma noteikumiem pārdevēja mājaslapā www.antiqon.com sadaļā "Noteikumi un nosacījumi".Preces aprakstu veido, pamatojoties uz informāciju par Preci, ko sniedzis īpašnieks, apraksts un fotogrāfijas ir informatīvas un neprecizitātes gadījumos var tikt koriģētas.Precīzu informāciju par interesējošās Preces pieejamību Pircējs var noskaidrot darba dienās no 12:00 līdz 19:00, zvanot uz kontakttālruni +371 25663066.

13. Uzņēmuma rekvizīti

SIA "Antiqon"

Reģ. Nr. 40103941382

PVN reģ. LV40103941382

Juridiskā adrese Brīvības 52 -1B, LV-1011, Rīga, Latvija

Swedbank AS banka

Konta numurs (IBAN) LV60HABA0551040858732

BIC/SWIFT bankas kods HABALV22

Abonē un seko mūsu jaunumiem
Nepalaid garām jaunākās izsoles
Pierakstīties

Pakalpojumi

Lasīt vairāk
Lasīt vairāk
Lasīt vairāk
Lasīt vairāk