Terms of delivery and purchase


Distances līgums

 

SIA "Antiqon" (turpmāk tekstā arī Uzņēmums), Reģ. Nr. 40103941382, juridiskā adrese: Riharda Vāgnera iela 16-1, Rīga, LV-1050, Latvija, un

 

Pircēju, kas veic pirkumu Uzņēmuma interneta veikalā.


Līguma priekšmets

Distances līgums (turpmāk tekstā arī Līgums) ir vienošanās starp Pircēju un Uzņēmumu, pamatojoties uz Uzņēmuma piedāvājumu ar Interneta starpniecību. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti Uzņēmuma interneta veikalā, Līgums tiek slēgts saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10.pantu, izņemot gadījumus, kad Pircējs ir juridiska persona.

 

Uzņēmumam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos interneta veikala pakalpojumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Uzņēmums uzskata, ka Pircējs, izmantojot Interneta veikalu, var pārkāpt vai pārkāpj Līguma un/vai normatīvo aktu noteikumus, mēģina kaitēt Uzņēmumam, Interneta veikala darbībai vai drošībai, vai trešajām personām.

Sniedzot patiesu informāciju par sevi, Pircējs dod tiesības Uzņēmumam kā personas datu pārzinim atlasīt, uzkrāt, sistematizēt un izmantot visu to informāciju un datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedzis, izmantojot Interneta veikala pakalpojumus.


Distances līguma spēkā stāšanās

Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas ar Līguma noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces Interneta veikalā, ja nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.

Pircējam ir pienākums iepazīties ne tikai ar Līguma noteikumiem, bet arī ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē šāda veida tirdzniecību un, kā arī uz kuriem Pārdevējs ir devis atsauces Līgumā.

Līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs veicis pasūtījumu ar Interneta palīdzību Uzņēmuma interneta vortālā (veikalā) www.antiqon.com un saņēmis no Uzņēmuma pārstāvja zvanu vai apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.


Vispārīgi noteikumi par preces pasūtīšanu

Iepirkties Uzņēmuma interneta veikalā var Pircējs bez iepriekšējas reģistrēšanās.

Lai veiktu pasūtījumu:

 

Pasūtījumus iespējams veikt:

Veicot pasūtījumu jānorāda:

Pasūtījums tiek apstrādāts darba dienās no 11:00 līdz 19:00. Ja pasūtījumu veikts citā laikā, to apstrādās nākamajā darba dienā.

 

Pēc pasūtījuma saņemšanas ar Pircēju sazināsies Uzņēmuma pārstāvis, lai precizētu informāciju un apstiprinātu pasūtījumu.


Pasūtījuma apmaksas noteikumi

Par pirkumu interneta veikalā Pircējs var norēķināties ar priekšapmaksas rēķinu, apmaksājot to caur internetbanku vai bankas filiālē.

 

Kad aizpildīta informācija pasūtījuma formā, uz Pircēja norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins, kas jāapmaksā pirms preces saņemšanas vai nosūtīšanas, ja tiek veikta preces sūtīšana (piegāde). Rēķinā būs norādīti visi dati, kas nepieciešami apmaksai internetbankā vai bankas filiālē. Pirkums tiks uzskatīts par apmaksātu un preču piegāde tiks veikta pēc naudas saņemšanas Uzņēmuma norēķinu kontā.

 

Komisijas maks par preces (priekšmeta) apmaksu ar karti tiek ieturēta no Pircēja.

 

Visas cenas tiek norādītas un visi norēķini tiek veikti Eiro (EUR) valūtā.

 

Veicot maksājumu, ailē "Piezīmes" jānorāda pasūtījuma ID numuru.

 

Saņemot preci, Pircējam tiks izsniegta preču pavadzīme, kas jāparaksta, apliecinot preces saņemšanas faktu.


Piegādes noteikumi

Preces (priekšmetus), kuriem pirms to izvešanas vai ievešanas Latvijas Republikas teritorijā ir nepieciešams saņemt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju, nosaka atbilstoši Ministru kabineta Noteikumu Nr.8 "Mākslas un antikvāro priekšmetu izvešana no Latvijas un ievešana Latvijā" no 2003.gada 7.janvāra nosacījumiem. Preces (priekšmetus), kuriem ir nepieciešams saņemt atļauju reglamentē minēto noteikumu 1.pielikums.

 

Preces (priekšmeta) piegādes process var tikt uzsākts tikai pēc augstāk minētās atļaujas saņemšanas, ja prece (priekšmets) atbilst Ministru kabineta Noteikumu Nr.8 "Mākslas un antikvāro priekšmetu izvešana no Latvijas un ievešana Latvijā" no 2003.gada 7.janvāra 1.pielikumā norādītajiem nosacījumiem

 

Ja Pircējs ir norādījis, kad preces (priekšmeta) piegādi nodrošina Uzņēmums, tad pasūtījums tiks piegādāts uz Pircēja norādīto adresi. Preču piegādes izmaksas ir atkarīgas no preces īpašībām tajā skaitā, bet ne tikai no preces svara, izmēra un attāluma no preces atrašanās vietas. Pasūtījuma piegāde tiek veikta tikai tad, kad veikta preces un piegādes priekšapmaksa.

 

Preces iespējams saņemt Uzņēmuma adresē – Riharda Vāgnera ielā 16-1, Rīgā, Latvijā, darba dienās no plkst. 11:00 līdz 19:00, iepriekš saskaņotā laikā (saskanot laiku var zvanot pa tel. +371 25663066). Preču saņemšana Uzņēmuma veikalā ir bez piegādes maksas.

 

Ja preces (priekšmetus) piegādā Uzņēmums, tad preču piegāde iespējama pēc nepieciešamo atļauju saņemšanas un 5 (piecu) nedēļu laikā pēc naudas saņemšanas uzņēmuma kontā. Par precīzākiem termiņiem Pircēju informēs Uzņēmuma pārstāvis.

 

Preču piegāde tiek veikta, sadarbojoties ar SIA "Tamis", reģ.Nr.400033877564.


Precu piegādes maksa nav iekļauta norādītajā preces cenā.

 

Preču piegāde tiek nodrošināta līdz Pircēja norādītās adreses durvīm. Pircējam jānodrošina preces izkraušana un pieņemšana. Prece netiek piegādāta uz vietām, kur transporta līdzekļiem aizliegts iebraukt, apstāties - šādos gadījumos pasūtījumā jānorāda tuvākā vieta, kur apstāšanās ir atļauta.

 

Uzņēmums patur tiesības nepiegādāt preci, ja Pircējs nav veicis preces un/vai piegādes apmaksu.


Garantija

Garantija Uzņēmuma Interneta veikalā piedāvātajām precēm tiek nodrošināta attiecībā uz to, ka Pircējs iegūst to preci, kuru ir izvēlējies, kura atbilst fotogrāfijās norādītajai (attēlotajai precei), atbilst preces aprakstam un Pircējs ir veicis pilnu apmaksu par izvēlēto preci. Ievērojot to, ka tiek tirgotas antikvāras preces (priekšmeti) uz šiem priekšmetiem neattiecas garantijas klasiskajā izpratnē, jo preces tiek pārdotas ar dabīgā nolietojuma pazīmēm, tās ir roku darbs, lielākoties tās ir izgatavotas vienā vienīgā eksemplārā, tās var būt arī restaurētas.

 

Uzņēmums sniedz savu apliecinājumu (garantiju) tikai un vienīgi attiecībā uz to, ka Pircējs var iegūt savā īpašumā to priekšmetu (preci), kuru ir izvēlējies un ir veicis visas nepieciešamās darbības, lai to iegūtu savā īpašumā. Sniedzot informāciju par preci (priekšmetu) Uzņēmums norāda visu viņa rīcībā esošo informāciju, kā arī sniedz foto aprakstu precei.

Neskatoties uz to Pircējam ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, Nospiežot pogu pieprasīt Informāciju preces lapaspusē, arī foto informāciju par preci (priekšmetu), kuru iespēju robežās arī sniedz Uzņēmums, kā arī Pircējam ir tiesības preci aplūkot tās atrašanās vietā, preces apskatē var piedalīties arī eksperts, kas var novērtēt preces stāvokli un tās atbilstību dotajam preces aprakstam.

Uzņēmums norāda, ka preces (priekšmeti) var piederēt trešajām personām un tas tiek norādīts preces aprakstā vai Uzņēmums ir preces (priekšmeta) īpašnieks, ja Uzņēmums nav īpašnieks, tad tas ir tikai un vienīgi starpnieks preces (priekšmeta) pārdošanas procesā.

 

Garantijas saistības tiek anulētas gadījumos, ja:

Garantija tiek anulēta, ja tiek konstatēti bojājumi, kas radīti:

Pircēja pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu" prasībām.


Distances līguma izpildes laiks

Uzņēmums apņemas izpildīt distances līguma noteikumus ne vēlāk kā 5 (piecu) nedēļu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas un tā pilnīgas apmaksas no Pircēja, ja vien līgumslēdzējas puses nav vienojušās par citu termiņu.

 

Ja Uzņēmums nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka Pircēja pasūtītā prece nav pieejama, tad Uzņēmuma pienākums ir informēt par to Pircēju. Šadā gadījumā Uzņēmums var piedāvāt Pircējam ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu vai atmaksāt preces pilnu cenu.

Uzņēmums no savas puses veic visas nepieciešamās darbības, lai Pircēja izvēlētā prece (priekšmets) būtu Pircējam pieejams.

Uzņēmums no savas puses veic visas nepieciešamās un sapratīgās darbības, lai visa informācija par preci, tajā skaitā, bet ne tikai apraksts un cena būtu norādīta korekti un precīzi. Ja tomēr rodas neprecizitātes, kādā no pozīcijām, tad Pircējs nekavējoties tiks informēts par neprecizitāti un Pircējam tiks dota iespēja pārakceptēt preces (priekšmeta) iegādi.

Ja Uzņēmumam nebūs izdevies sazināties ar Pircēju, pasūtījums tika atcelts, ja Pircējs jau būs veicis apmaksu, tad nauda Pircējam tiks atgriezta.

www.antiqon.com mājas lapā norādītā informācija var saturēt neprecizitātes, Uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā novērst radušās neprecizitātes, kā arī mainīt informāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Uzņēmums patur tiesības atcelt pasūtījumu, ja tas ir veikts attiecībā uz precēm (priekšmetiem), par kuriem ir norādīta kļūdaina informācija.

Ievērojot minēto Uzņēmums patur tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no līguma ar Pircēju un Pircējs šādu atkāpšanos akceptē.


Atteikuma tiesības

Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā un atgriezt Uzņēmumam ar Interneta starpniecību iegādāto preci.

 

Uzņēmums veic naudas apmaksu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no brīža, kad ir saņemts tiesību normām atbilstošs un pamatots atteikums no Pircēja puses un Prece tika atgriezta Uzņēmumam.

 

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad patērētājs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu.

 

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Uzņēmums patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.


Preču atgriešanas kārtība

Pircējam, atgriežot iegādāto preci, nepieciešams uzrādīt dokumentu, kas apstiprina pirkumu. Pircējs var atgriezt preci, kas atbilst distances līgumam, 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā.


Konfidencialitāte

Uzņēmums apņemas neizpaust un nenodot informāciju par Pircēju trešajām pusēm bez Pircēja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad tiek pārkāpta LR likumdošana vai šis līgums.


Citi noteikumi

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Uzņēmums varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti tikai ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

 

Cenā nav iekļauta maksa par piegādi. Piegādes maksa var mainīties atkarībā no preces atrašanās vietas, no piegādes reģiona un preces svara / izmēra.

 

Elektroniski noslēgtos līgumus Pircējiem vēlāk nav iespējams apskatīties mājas lapā, un Uzņēmums neuzglabā pirkuma līguma kopijas.

 

Preču apraksti tiek veidoti pēc pārdevēja vai preces komitenta sniegtās informācijas par produktu, aprakstiem un attēliem ir informatīvs raksturs, iespējamas operatīvas izmaiņas. Saskaņā ar pārdevēja noteiktām izmaiņām preču komplektācija vai parametri var tikt koriģēti.

Precīzu informāciju par to, vai interesējošā prece ir pieejama, Pircējs var noskaidrot darba dienās no plkst. 11:00 līdz 19:00, zvanot uz norādīto kontakttālruni. Ja Pircēja izvēlētā prece vairs nebūs pieejama, Uzņēmums piedāvās to aizvietot ar līdzvērtīgu preci vai saņemt pēc nākamās preču piegādes.


Uzņēmuma rekvizīti

SIA "Antiqon"

vienotais reģistrācijas Nr. 40103941382

Juridiskā adrese: Riharda Vāgnera iela 16-1, Rīga, LV-1050

Bankas rekvizīti

Konta Nr.: LV60HABA0551040858732

Banka: "Swedbank" AS

vienotais reģistrācijas Nr.: 40003074764

Bankas adrese: Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048, Latvija

Bankas kods, BIC/SWIFT kods: HABALV22